Gå till innehållet

Miljömål 2016-2018

2. Friskare vatten

Mål

Kustvatten, sjöar och vattendrag i Östhammars kommun ska vara ekologiskt hållbara och kunna användas av människan. Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning.

Kust och hav i vår kommun

I Östhammars kommun har vi 400 mil kust med en mängd öar och skär. Grunda vikar är karaktäristiska för vår kustmiljö. Med sitt varma vatten fungerar de som barnkammare åt gädda, abborre, gös och många andra fiskarter och vi har ett rikt fågelliv, däribland havsörn.

Våra kustvatten är liksom hela Östersjön påverkade av övergödning. Under många år har näringsämnen läckt till våra vatten från våra avlopp, dagvatten, jord- och skogsbruk och genom nedfall från luften.

Vår kustmiljö är också påverkad av miljögifter från befintliga och nedlagda industrier, giftig båtbottenfärg och olja från fartyg och fritidsbåtar. Det finns flera sätt att minska övergödning och spridning av kemikalier. En del åtgärder påverkas av nationell eller internationell lagstiftning och storskaliga lösningar. Annat kan vi påverka själva.

Sjöar och vattendrag

Grunda sjöar, lugnt flytande vattendrag och våtmarker i skog och öppen mark är typiska sötvattenmiljöer i vår kommun. Vi har ett trettiotal sjöar och dammar och tre större vattendrag: Forsmarksån, Fyrisån och Olandsån.

För att förbättra våra sjöar och vattendrag kan vi bygga fisktrappor och omlöp, restaurera våtmarker och minska våra utsläpp av näring.

Dricksvatten

Vårt dricksvatten kommer till allra största del från grundvatten. De större grundvattenområdena i kommunen är kopplade till isälvsavlagringar - grusåsar. Vi har möjlighet att ta ut vatten i relativt stor omfattning i åsarna, men våra grundvattentillgångar är ändå begränsade. Eftersom vi vill bli fler i kommunen är det en viktig utvecklings- och tillväxtfaktor att hushålla med vårt dricksvatten och skydda det mot risker så vi kan erbjuda dricksvatten av god kvalitet.

Kontakta oss