Gå till innehållet

Pågående översiktsplanering i kommunen

Vad är en översiktsplan?

För att planera användning av mark och vatten tar varje kommun fram en översiktsplan för hela kommunens geografiska område. En översiktsplan visar kommunens vilja och långsiktiga vision för hur vi ska använda våra mark- och vattenresurser på ett hållbart sätt. Enligt lag är översiktsplanen aldrig bindande, till skillnad från exempelvis en detaljplan. Däremot ska översiktsplanen användas som stöd i kommunens vidare planeringsarbete. Översiktsplanen blir därför en strategiskt viktig handling som ska fungera som en vägvisare till olika beslut för politiken, företag och invånare.

 

Vad händer just nu med översiktsplanearbetet?

Kommunen aktualitetsförklarade översiktsplan 2016 under våren 2019. Detta är en process som alla kommuner skall göra minst en gång varje mandatperiod. Syftet är att kommunen ska göra ett ställningstagande till om översiktsplanen fortsatt gäller som förut eller om vissa revideringar kommer att krävas. I och med aktualitetsförklaringen konstaterades vissa revideringsbehov. Du kan läsa aktualitetsförklaringen här.

I slutet på sommaren börjar arbetet med att tillgodose revideringsbehoven. De revideringar som görs kommer resultera i en ny översiktsplan. Under 2020 kommer samråd hållas om förslagen till ny översiktsplan, där allmänheten har möjlighet att delta. Innan samrådet börjar kommer information att läggas till på den här sidan. Du kan också hålla utkik på kommunens sociala medier. 

Utöver revideringsbehoven som konstaterades i aktualitetsförklaringen kommer kommunen också jobba med att uppdatera översiktsplanens avsnitt om de olika tätorterna. I flera tätorter, till exempel Alunda, är utvecklingsområdena som föreslås i översiktsplan 2016 redan bebyggda eller ligger på svårexploaterad mark. Därför finns behov av att uppdatera kartorna och de utvecklingsförslag som föreslås i dagens översiktsplan 2016.