Gå till innehållet

Pågående översiktsplanering i kommunen

Vad är en översiktsplan?

För att planera användning av mark och vatten tar varje kommun fram en översiktsplan för hela kommunens geografiska område. En översiktsplan visar kommunens vilja och långsiktiga vision för hur vi ska använda våra mark- och vattenresurser på ett hållbart sätt. Enligt lag är översiktsplanen aldrig bindande, till skillnad från exempelvis en detaljplan. Däremot ska översiktsplanen användas som stöd i kommunens vidare planeringsarbete. Översiktsplanen blir därför en strategiskt viktig handling som ska fungera som en vägvisare till olika beslut för politiken, företag och invånare.

 

Vad händer just nu med översiktsplanearbetet?

Översiktsplan 2016 håller på att revideras. Under hösten 2019 och 2020 tar samhällsbyggnadsförvaltningen fram nytt kartmaterial och gör andra ändringar i översiktsplanen. Strukturen från nuvarande översiktsplan bibehålls, däremot kommer informationen rörande alla tätorter och kommundelar fördjupas. Alla ändringar kommer resultera i en samrådshandling. Under 2021 kommer samrådshandlingen presenteras för allmänheten under en samrådstid. Innan samrådet börjar kommer information att läggas till på den här sidan. Du kan också hålla utkik på kommunens sociala medier.

En del av arbetet med översiktsplanen är också den miljöbedömning som görs parallellt med kartmaterial och annat innehåll. Miljöbedömningen blir bland annat synlig genom en tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, som även den kommer finnas som samrådshandling under samrådet.

Kontakter