Gå till innehållet

Pågående översiktsplanering i kommunen

Vad är en översiktsplan?
För att planera användning av mark och vatten tar varje kommun fram en översiktsplan för hela kommunens geografiska område. En översiktsplan visar kommunens vilja och långsiktiga vision för hur vi ska använda våra mark- och vattenresurser på ett hållbart sätt. Enligt lag är översiktsplanen aldrig bindande, till skillnad från exempelvis en detaljplan. Däremot ska översiktsplanen användas som stöd i kommunens vidare planeringsarbete. Översiktsplanen blir därför en strategiskt viktig handling som ska fungera som en vägvisare till olika beslut för politiken, företag och invånare.

Vad händer just nu med översiktsplanearbetet?

Kommunen arbetar under våren 2019 med att aktualitetsförklara översiktsplan 2016. Detta är en process som alla kommuner skall göra minst en gång varje mandatperiod. Syftet är att kommunen ska göra ett ställningstagande till om översiktsplanen fortsatt gäller som förut eller om vissa revideringar kommer att krävas.

Under hösten 2019 kommer en revidering av översiktsplan 2016 påbörjas. Omfattningen av revideringen beror delvis på utfallet av aktualitetsförklaringen. Ett stort mål med revideringen är att arbeta in större underlag för serviceorterna och kusten. Detta arbete kommer göras oavsett aktualitetsförklaringens utfall. Kommunens inriktning för hur man arbetar med fördjupningar har tidigare föreslagits äga rum i separata dokument, så kallade FÖP (fördjupade översiktsplaner),  som ska läsas tillsammans med översiktsplanens huvuddokument.

Inriktningen som kommunen nu har tagit istället för att arbeta i separata dokument är att fortsätta fördjupningsarbetet direkt i översiktsplanens huvuddokument, genom att förbättra underlaget rörande planering av serviceorterna och kusten. På det här sättet kommer översiktsplanen i framtiden vara lättare att ajourhålla än om översiktsplanen hade varit indelad i flera separata dokument. Målet är att kommunen ska kunna upprätthålla en kontinuerlig och kommuntäckande översiktsplanering utan att behöva fokusera på ett specifikt område en begränsad tid, för att sedan gå vidare till nästa område och så vidare.