Gå till innehållet

Pågående översiktsplanering

1. Vad är en översiktsplan?

För att planera användningen av mark och vatten tar varje kommun fram en översiktsplan för hela kommunens geografiska område. En översiktsplan visar kommunens vilja och långsiktiga vision för hur vi ska använda våra mark- och vattenresurser på ett hållbart sätt. 

Enligt lag är översiktsplanen aldrig bindande, till skillnad från exempelvis en detaljplan. Däremot ska översiktsplanen användas som stöd i kommunens vidare planeringsarbete. Översiktsplanen blir därför en strategiskt viktig handling som ska fungera som en vägvisare till olika beslut för politiken, tjänstemän, företag och invånare.

2. Vad innehåller översiktsplanen?

Översiktsplanen huvuddokument är uppdelad i 4 delar. Vid sidan av finns 3 tillhörande bilagor:

Bilaga 1
Miljöbedömning
Bilaga 2 
Vägledning
för delområde
Bilaga 3
Kartunderlag
 MKB framsida2023  Vägledning för delområden framsida2023  Kartunderlag för planering framsida2023

Handlingarna finns att ladda ner via länkarna ovan. Tryck på respektive bild för att komma till dokumenten.

3. Huvudhandling

ÖP_2021_Del_Framsida

Klicka på bilden ovan för att läsa och ladda ner dokumentet.

Nedan kan du läsa vad de olika delarna i huvuddokumentet betyder i stora drag och hur de ska förstås:

Del 1 – Inledning

I denna del introduceras läsaren för de värderingar som ligger till grund för planen och vad en översiktsplan egentligen är. Kommunens vision som ska genomsyra dokumentet och tillväxtstrategin som sätter ambitionerna för kommunens tillväxt presenteras. De texter som är kopplade till visionerna är alltså inte en bild av dagsläget, utan vart vi vill till år 2040. Här får du som läsare även ta del av inriktningsmålen som hjälper kommunen att prioritera och välja vad vi ska fokusera på i den strategiska planeringen.

Del 2 – Kommunen idag

Här presentar vi i grova drag vart vi är idag. Hur demografin ser ut, utbildningsnivå, tillgång till samhällsservice, Östhammars roll i regionen och mellankommunala frågor. Genom att följa länkarna i planförslaget kan du läsa olika styrande dokument som påverkat översiktsplanearbetet så som den Regionala Utvecklingsstrategin. Utöver regionala och mellankommunala frågor kan du i detta avsnitt ta del av Agenda 2030 och Östhammars kommuns arbete med hållbarhetsfrågor.

Del 3 - Planeringsförutsättningar

Vad kommunen har att förhålla sig till i form av till exempel skyddsvärda områden, riksintressen och andra viktiga intressen som påverkar var bebyggelseutvecklingen kan ske presenteras i denna del. Dessa intressen visas i många fall geografiskt på en kommuntäckande karta, beskrivning och strategier finns också att läsa till. Här kan du även se förteckningar över skyddade områden i kommunen.

Del 4 – Framtida mark- och vattenanvändning

I denna del kan du läsa om kommunens strategier för all den framtida mark- och vattenanvändningen som rubriken avslöjar. Kapitlet beskriver de riktlinjer och strategier som kommunen har för bebyggelseutvecklingen. Den kommuntäckande kartan visar de grova dragen för hela kommunens mark- och vattenytor, och gränserna mellan områden i denna karta ska alltså inte ses som exakta. Här presenteras också de förslag till tätortsfördjupningar som upptagit en stor del av det nya materialet till revideringen av den tidigare översiktsplanen. En djupare precisering för vart kommunen vill att nya bostäder, industrier, skolor, rekreation m.m. ska utvecklas finns i detta avsnitt. Fortsättningsvis tar del 3 upp strategier för olika temaområden såsom infrastruktur, energi, grönstruktur, kulturmiljö m.m.

4. Översiktsplanen har varit på samråd

Under perioden 14 februari – 18 april 2022 var planförslaget ute på samråd vilket innebar att allmänheten, myndigheter, organisationer med flera fått chansen att yttra sig om förslaget. 

Planförslaget är en revidering av översiktsplan från 2016. Strukturen från nuvarande översiktsplan bibehålls, däremot har informationen rörande alla tätorter fördjupas och aktuella strategier och information i andra avsnitt uppdaterats  i och med att nya styrdokument har tagits fram vid sidan om översiktsplanen.

Under delar av 2020 och framförallt 2021 har sektor samhälle tagit fram nytt kartmaterial och arbetat fram strategier i översiktsplanen.

Under oktober-november 2021 var översiktsplanen på internremiss för att samla in kunskap och information inom organisationen. Alla ändringar har resulterat i en samrådshandling som  presenteras för allmänheten.

Översiktsplan 2022 - Samrådshandling 11 februari 2022

Förslaget till ny översiktsplan har tagits fram av planenheten på sektor samhälle i samarbete och dialog med övriga sektorer inom kommunförvaltningen. Den kommuntäckande översiktsplanen spänner över flera tidshorisonter. Den ska fungera som stöd för detaljplaner, bygglov och andra tillstånd och beslut som rör kommunens utveckling direkt när den antas och har sikte på år 2040.

Översiktsplan 2016 17 januari 2017

5. Miljöbedömning

En del av arbetet med översiktsplanen är också den miljöbedömning som görs parallellt med kartmaterial och annat innehåll. Miljöbedömningen blir bland annat synlig genom en tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, som även den finns som samrådshandling under samrådet. Miljöbedömningen är ett verktyg för att säkerställa den hållbara utvecklingen genom att integrera miljöaspekter i planeringen. 

Bilaga 1 - Strategisk miljöbedömning.pdf

6. Vad innebär samråd?

Det är plan- och bygglagen (PBL) som styr vad en översiktsplan ska omfatta och hur samråd ska ske. På bilden nedan ser du processen för att ta fram en översiktsplan.

samrådsprocessen

Processen för översiktsplanering. Foto: Boverket

När ett preliminärt planförslag tagits fram ska kommunen hålla ett formellt samråd under ett par månader. Information om samråd annonseras ut i dagspressen, på kommunens hemsida, sociala medier och på andra lämpliga ställen. Då kan alla som vill lämna synpunkter på förslaget och komma med egna idéer vilka kommer bidra till ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Samtliga inkomna synpunkter sammanfattar vi och bemöter i en samrådsredogörelse.

7. Översiktsplan ute på granskning

delaktighetstrappan

Illustration för delaktighetstrappan. Illustration: Boverket.  
Här kan du läsa mer om de olika stegen i dialogprocessen (länk till Boverket.se)

Granskning

För att planera användningen av mark och vatten tar varje kommun fram en översiktsplan för hela kommunens geografiska område. En översiktsplan visar kommunens vilja och långsiktiga vision för hur vi ska använda våra mark- och vattenresurser på ett hållbart sätt. 

Översiktsplan 2023 är en revidering av översiktsplanen antagen 2016. Strukturen från nuvarande översiktsplan har bibehållits, däremot har informationen rörande alla tätorter fördjupats och aktuella strategier och information i andra avsnitt uppdaterats i och med att nya styrdokument har tagits fram vid sidan om översiktsplanen. Under delar av 2020 och framförallt 2021-2022 har sektor samhälle tagit fram nytt kartmaterial och arbetat fram strategier i översiktsplanen.

Granskningsfas

Under våren 2022 var översiktsplanen ute på samråd där det fanns tillfälle för allmänheten, myndigheter, politiska organisationer med flera att lämna synpunkter på samrådsförslaget. Under samrådstiden fanns det möjlighet till att delta på fysiska samrådsmöten i kommunens samtliga tätorter. Under samrådstiden inkom flertalet synpunkter och yttrande på samrådsförslaget där vi nu tar nästa steg i processen.

Dags för granskning

Nu är den kommande översiktsplanen inne i en av de sista faserna, nämligen granskningsfasen. Enligt Plan- och bygglagen ska förslaget finnas tillgängligt för granskning under två månader. Under granskningstiden finns planförslaget med tillhörande bilagor samt samrådsredogörelsen tillgänglig. I samrådsredogörelsen kan du ta del av de yttranden och synpunkter som inkommit samt vilka förändringar som dessa föranlett i planförslaget.

Granskningstid

Mellan perioden 15 september till och med 15 november 2022 finns möjlighet för allmänheten, myndigheter, politiska partier och organisationer med flera att lämna synpunkter på planförslaget vilket ska ske skriftligen. Planförslaget bearbetas utifrån de synpunkter och yttrande som inkommit där enbart väsentliga ändringar får ske efter granskningstidens slut.

Vad händer sen?

När tiden för granskning avslutats sammanställs de synpunkter som inkommit och de ändringar som synpunkterna gett anledning till redovisas i en granskningsredogörelse.

Under våren 2023 kommer förslaget sedan kunna antas av Kommunfullmäktige och vi kan presentera en ny gällande översiktsplan för kommunen.

Granskningsdokument

  1. Granskningsförslag – Granskningsförslag (med tillhörande bilagor)

  2. Samrådsredogörelse - Översiktsplan 2023.pdf

  3. Samrådshandlingar – Samrådsförslag (med tillhörande bilagor)

Vad tycker du?

8. Lämna dina synpunkter

Vi ser fram emot att ta del av dina synpunkter.

Granskning av förslag till Översiktsplan 2023 pågår från den 15 september 2022 till och med den 15 november 2022. 

Så här kan du lämna dina synpunkter:

Ange ”Granskning översiktsplan” i ditt yttrande. Dina synpunkter behöver vara oss tillhanda senaste den 15 november.

Kontakta oss