Gå till innehållet

Pågående översiktsplanering

3. Huvudhandling

ÖP_2021_Del_Framsida

Klicka på bilden ovan för att läsa och ladda ner dokumentet.

Nedan kan du läsa vad de olika delarna i huvuddokumentet betyder i stora drag och hur de ska förstås:

Del 1 – Inledning

I denna del introduceras läsaren för de värderingar som ligger till grund för planen och vad en översiktsplan egentligen är. Kommunens vision som ska genomsyra dokumentet och tillväxtstrategin som sätter ambitionerna för kommunens tillväxt presenteras. De texter som är kopplade till visionerna är alltså inte en bild av dagsläget, utan vart vi vill till år 2040. Här får du som läsare även ta del av inriktningsmålen som hjälper kommunen att prioritera och välja vad vi ska fokusera på i den strategiska planeringen.

Del 2 – Kommunen idag

Här presentar vi i grova drag vart vi är idag. Hur demografin ser ut, utbildningsnivå, tillgång till samhällsservice, Östhammars roll i regionen och mellankommunala frågor. Genom att följa länkarna i planförslaget kan du läsa olika styrande dokument som påverkat översiktsplanearbetet så som den Regionala Utvecklingsstrategin. Utöver regionala och mellankommunala frågor kan du i detta avsnitt ta del av Agenda 2030 och Östhammars kommuns arbete med hållbarhetsfrågor.

Del 3 - Planeringsförutsättningar

Vad kommunen har att förhålla sig till i form av till exempel skyddsvärda områden, riksintressen och andra viktiga intressen som påverkar var bebyggelseutvecklingen kan ske presenteras i denna del. Dessa intressen visas i många fall geografiskt på en kommuntäckande karta, beskrivning och strategier finns också att läsa till. Här kan du även se förteckningar över skyddade områden i kommunen.

Del 4 – Framtida mark- och vattenanvändning

I denna del kan du läsa om kommunens strategier för all den framtida mark- och vattenanvändningen som rubriken avslöjar. Kapitlet beskriver de riktlinjer och strategier som kommunen har för bebyggelseutvecklingen. Den kommuntäckande kartan visar de grova dragen för hela kommunens mark- och vattenytor, och gränserna mellan områden i denna karta ska alltså inte ses som exakta. Här presenteras också de förslag till tätortsfördjupningar som upptagit en stor del av det nya materialet till revideringen av den tidigare översiktsplanen. En djupare precisering för vart kommunen vill att nya bostäder, industrier, skolor, rekreation m.m. ska utvecklas finns i detta avsnitt. Fortsättningsvis tar del 3 upp strategier för olika temaområden såsom infrastruktur, energi, grönstruktur, kulturmiljö m.m.

Kontakta oss