Gå till innehållet

Pågående översiktsplanering

4. Översiktsplanen på samråd!

Under perioden 14 februari – 18 april 2022 är planförslaget ute på samråd vilket innebär att allmänheten, myndigheter, organisationer med flera får chansen att yttra sig om förslaget. Planförslaget är en revidering av översiktsplan från 2016. Strukturen från nuvarande översiktsplan bibehålls, däremot kommer informationen rörande alla tätorter fördjupas och aktuella strategier och information i andra avsnitt uppdateras i och med att nya styrdokument har tagits fram vid sidan om översiktsplanen.

Under delar av 2020 och framförallt 2021 har sektor samhälle tagit fram nytt kartmaterial och arbetat fram strategier i översiktsplanen.

Under oktober-november 2021 var översiktsplanen på internremiss för att samla in kunskap och information inom organisationen. Alla ändringar har resulterat i en samrådshandling som nu presenteras för allmänheten.

Översiktsplan 2022 - Samrådshandling 11 februari 2022

Förslaget till ny översiktsplan har tagits fram av planenheten på sektor samhälle i samarbete och dialog med övriga sektorer inom kommunförvaltningen. Den kommuntäckande översiktsplanen spänner över flera tidshorisonter. Den ska fungera som stöd för detaljplaner, bygglov och andra tillstånd och beslut som rör kommunens utveckling direkt när den antas och har sikte på år 2040.

Översiktsplan 2016 17 januari 2017

Kontakta oss