Gå till innehållet

Pågående översiktsplanering

4. Översiktsplanen har varit på samråd

Under perioden 14 februari – 18 april 2022 var planförslaget ute på samråd vilket innebar att allmänheten, myndigheter, organisationer med flera fått chansen att yttra sig om förslaget. 

Planförslaget är en revidering av översiktsplan från 2016. Strukturen från nuvarande översiktsplan bibehålls, däremot har informationen rörande alla tätorter fördjupas och aktuella strategier och information i andra avsnitt uppdaterats  i och med att nya styrdokument har tagits fram vid sidan om översiktsplanen.

Under delar av 2020 och framförallt 2021 har sektor samhälle tagit fram nytt kartmaterial och arbetat fram strategier i översiktsplanen.

Under oktober-november 2021 var översiktsplanen på internremiss för att samla in kunskap och information inom organisationen. Alla ändringar har resulterat i en samrådshandling som  presenteras för allmänheten.

Översiktsplan 2022 - Samrådshandling 11 februari 2022

Förslaget till ny översiktsplan har tagits fram av planenheten på sektor samhälle i samarbete och dialog med övriga sektorer inom kommunförvaltningen. Den kommuntäckande översiktsplanen spänner över flera tidshorisonter. Den ska fungera som stöd för detaljplaner, bygglov och andra tillstånd och beslut som rör kommunens utveckling direkt när den antas och har sikte på år 2040.

Översiktsplan 2016 17 januari 2017

Kontakta oss