Gå till innehållet

Enskilt avlopp

1. Om enskilt avlopp

Om du bor i ett hushåll som inte är anslutet till kommunalt vatten eller avlopp får du som fastighetsägare själv se till att vatten och avlopp finns.

Om du vill anlägga en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett krävs det tillstånd. Allt avloppsvatten ska avledas och renas eller tas omhand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer, men det finns många olika typer av avloppslösningar att välja på.

På avloppsguidens hemsida hittar du information om olika avloppslösningar 

2. Hur påverkar avloppet miljön?

Avloppsvatten från hushåll innehåller en mängd olika föroreningar, bland annat sjukdomsframkallande mikroorganismer, syreförbrukande organiskt material och näringsämnen som kväve och fosfor. Orenat avloppsvatten kan förorena dricksvatten/grundvatten och orsaka övergödning av vattendrag och sjöar.

I varje enskilt ärende görs en bedömning om vilken skyddsnivå som ska gälla för både miljö- och hälsoskydd, normal skyddsnivå eller hög skyddsnivå. Faktorer som leder till en hög skyddsnivå är om anläggningen kommer att ligga:

 • Nära kust eller annat ytvatten, (även, dike eller vattendrag som endast är vattenförande under en del av året)

 • inom ett vattenskyddsområde (gäller både primärt och sekundärt)

 • inom samlad bebyggelse/detaljplan

 • i ett annat område där normal skyddsnivå inte förväntas ge tillräckligt skydd för miljön eller människors hälsa

På Havs- och vattenmyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur avlopp påverkar miljön. 

3. Anmälan och ansökan

Det krävs tillstånd från Samhällsbyggnadsförvaltningen för att anordna en ny anläggning, ändra en befintlig eller ansluta en vattentoalett till befintlig anläggning.

Enligt lokala föreskrifter för Östhammars kommun gäller förbud mot installation av vattentoalett ansluten till markinfiltration inom detaljplanelagt område. Det krävs också tillstånd för att inrätta en avloppsanordning utan ansluten vattentoalett inom dessa områden. Utanför detaljplanelagt område krävs endast en skriftlig anmälan för avloppsanordningar utan ansluten vattentoalett.

Ansökan/anmälan för avloppsanläggningen ska vara skriftlig. En komplett och utförlig ansökan/anmälan möjliggör en snabbare och effektivare handläggning.

Så här gör du steg för steg:

 1. Kontakta en konsult eller erfaren entreprenör som kan hjälpa dig att välja avloppslösning och ta fram underlag för din ansökan.

 2. Välj typ av anläggning. Tomtstorlek, markförhållanden, reningskrav på platsen och dricksvattenbrunnars placering kan påverka ditt val.

 3. Kontakta dina grannar för att få reda på var befintliga närbelägna dricksvattenbrunnar, avlopp och energibrunnar finns.

 4. Ansök. Fyll i ansökningsblanketten, gör en situationsplan där du markerar efterfrågade uppgifter och beskriv din tänkta avloppsanläggning. Ansökan ska vara undertecknad och skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

 5. I de flesta fall behöver du gräva en 2 meter djup provgrop som en handläggare kan besiktiga. Du kommer få ett brev om detta och i det brevet får du även kontaktuppgifter till den som handlägger ditt ärende.

 6. Vänta tills du fått ett skriftligt beslut innan du börjar bygga din anläggning. Det är viktigt att du bygger i enlighet med beslutet och fotograferar anläggningen under arbetets gång. Anvisningar för fotodokumentation och ett utförandeintyg skickas med beslutet.

 7. Fotodokumentation och ifyllt utförandeintyg ska skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen snarast efter att anläggningen inrättats. Du kommer få ett skriftligt svar när handlingarna har granskats. En kopia på detta svar skickas till Renhållningsverket som registrerar anläggningen för slamtömning.

Ansökan och anmälan för enskilt avlopp 11 december 2019

En skiss av infiltrationsanläggningen inritad på en tomtkarta ska bifogas ansökan

4. Olika typer av enskilt avlopp

Rening via infiltration eller markbädd?

När avloppsvattnet kommer till infiltrationen infiltrerar vattnet neråt och renas i marken. Det renade avloppsvattnet går sedan vidare ut till grundvattnet. Infiltration passar inte på alla tomter, eftersom reningen kräver en viss sorts markförhållanden.

Om marken på din fastighet inte är lämplig för infiltration eller om infiltration av avloppsvatten inte är önskvärd på grund av många dricksvattentäkter i området kan markbädd vara ett alternativ. I en markbädd renas avloppsvattnet på samma sätt som vid infiltration med skillnaden att avloppsvattnet renas genom ett lager av tillfört sandmaterial.

Sluten tank

Med en sluten tank som avloppssystem leds vattnet från toaletten direkt till en sluten tank. Vattentoaletter som ansluts till sluten tank ska ha en spolmängd på max 1 liter. Genom att ha en låg spolmängd får man en mindre mängd slam och behovet av tömningar minskar. En mindre spolmängd ger även ett torrare slam vilket möjliggör användning av slam som gödning på åkermark. Vattenförbrukningen blir mindre vilket är speciellt viktigt i områden med begränsad tillgång på vatten.

Vad är BDT-avlopp?

BDT-vatten står för bad-, disk- och tvättvatten och är ett samlingsnamn för allt avloppsvatten från hushållet förutom toalettvatten. Ett annat namn för BDT-vatten är gråvatten. Om du inte har vatten indraget i huset utan bär in och ut vatten i hinkar, behövs normalt sett ingen avloppsanläggning. Den största delen av de näringsämnen och föroreningar som kommer från hushållen finns i toalettavfallet medan den största volymen avloppsvatten består av BDT-vatten.

Om du ska ha ett enskilt avlopp för rening av både BDT- och WC-vatten krävs alltid tillstånd men om du bara ska ha en BDT-anläggning räcker det med en anmälan. Inom detaljplanerade områden krävs det dock tillstånd även för BDT-anläggningar.

Här kan du läsa mer om olika lösningar för rening av BDT-vatten. 

Minireningsverk

I det här avloppssystemet leds allt avloppsvatten från hushållet till ett minireningsverk. Det behandlade vattnet leds sen vidare för efterbehandling i exempelvis en infiltration. Minireningsverk bygger på samma teknik som större reningsverk och består som regel av mekanisk, kemisk och biologisk rening. Processen och reningsgraden skiljer sig åt mellan olika fabrikat.

På avloppsguidens hemsida kan du läsa mer om minireningsverk. 

Slamtömning

För att slamavskiljaren ska fungera bra är det viktigt att slamtömning sker tillräckligt ofta. Slamtömning sker genom kommunen varje eller vartannat år beroende på viken typ av anläggning du har. Vilket tömningsintervall som gäller för de olika typerna av avloppsanläggningar hittar du i Renhållningsordningen. Möjlighet finns att söka dispens för glesare tömningar om belastningen på anläggningen är låg. 

Då och då bör du kontrollera din slamavskiljare. Det du kan kolla är att det endast finns flytslam i den första kammaren. Om flytslam finns i övriga kammare är slamavskiljaren överbelastad och då kan den behöva tömmas oftare.

Ansök om dispens från slamtömning

Här hittar du information om årets slamtömningsschema.

Torra toalettsystem och eget omhändertagande

Om du ska installera en torrtoalett, förmultningstoalett eller liknande system ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen . För dig som är intresserad av torra toalettsystem finns det flera olika varianter att välja mellan. Många har idag nästan samma komfort som vattentoaletter.

Torra toaletter kan vara ett bra alternativ för dig som:

 • bor i ett område där det inte finns kommunalt vatten och avlopp
 • bor i ett område där det förorenade vattnet inte kan renas på grund av lokala mark- eller grundvattenförhållanden
 • bor i ett område med vattenbrist
 • är intresserad av ett ekologiskt boende baserat på hushållning med naturresurser

Här kan du läsa mer om olika torra toalettsystem som finns på marknaden.

5. Eget omhändertagande av latrin och urin

Om du vill ta hand om din egen latrin eller urin på tomten måste du först kontakta kommunen genom att skicka in en anmälan om eget omhändertagande. Även förbränningstoaletter omfattas av anmälningsplikten.

I en latrinkompost komposterar du toalettavfall från utedasset eller förmultningstoaletten. Fekalier och latrin innehåller smittämnen, och därför ska materialet hanteras varsamt och inte användas i odling innan behandling.

Källsorterad urin från enskilda hushåll är ett utmärkt gödselmedel som inte behöver behandlas eftersom det vanligtvis innehåller ytterst lite smittämnen. Gödsling med urin ska ske under växtsäsongen, det vill säga april-oktober.

Anmälan av förbränningstoalett, förmultningstoalett och latrinkompost 20 december 2019

Bifoga produktblad/skötselanvisning från tillverkaren och situationsplan över fastigheten som visar placering av latrinkompost samt närliggande vattentäkter och vattendrag.

6. Kostnad

Timavgiften för 2022 är 1 131 kronor.

Handläggning av tillståndsprövningar

 • Inrättande av vattentoalett med sluten tank kostar 3 393 kronor.

 • Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten kostar 11 310 kronor.

 • Prövning av ansökan om tillstånd att anordna annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten kostar 4 524 kronor.

 • Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning kostar 3 393 kronor.

 • Miniavloppsreningsverk för ett hushåll kostar 11 310 kronor.

 • Inrättande av gemensam avloppsanordning för 5-25 personekvivalenter kostar 13 572 kronor.

 • Inrättande av gemensam avloppsanordning för 26-199 personekvivalenter kostar 16 965 kronor.

Handläggning av anmälningar

 • Inrättande av avloppsordning utan vattentoalett kostar 4 524 kronor.

 • Ändring av avloppsanordning kostar 3 393 kronor.

 • Prövning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett, såsom förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett med latrinkompostering kostar 3 393 kronor. Handläggningsavgift för anmälan av förbränningstoalett är 2 262 kronor.

Handläggning av ansökan om dispens

 • Prövning av ansökan om dispens för egen behandling av slam från slamavskiljare kostar 1 131 kronor.

 • Dispens från renhållningsordning för glesare tömningsintervall kostar 1 131 kronor.

7. Dispens från slamtömning

Förlängt tömningsintervall slamtömning

Om din fastighet inte används så mycket eller om ni är få i hushållet kan Samhällsbyggnadsförvaltningen bevilja ett förlängt tömningsintervall av slam från din avloppsanläggning.  För att ansökan ska godkännas måste det finnas ett tillstånd för avloppsanläggningen.  

Om WC är kopplad till avloppsanläggningen beviljar vi som längst vartannat år mellan tömningarna och för ett bad-, disk- och tvätt-avlopp som längst vart tredje år. Du ansöker om förlängt tömningsintervall på blanketten nedan.

Uppehåll i slamtömning

Använder du inte din fastighet under en längre period, minst 1 år, kan du ansöka om uppehåll i slamtömningen. Du kan få uppehåll i som längst 3 år vartefter en ny ansökan behöver göras.  Du använder blanketten nedan för att ansöka om uppehåll i slamtömningen.

Egen behandling av slam

Bedriver du ett aktivt jordbruk med möjlighet till flytgödselhantering eller har godkänd gödselvårdsanläggning kan du ansöka om att få tömma fastighetens slamavskiljare och sprida slammet på fastigheten. Du ansöker om detta på blanketten nedan. 

Avgift

Miljöenheten tar ut en avgift för att handlägga din dispensansökan. Handläggningstiden är 1 timme och vår timavgift är 1 131 kronor (2022 års taxa).