Gå till innehållet

Enskilt avlopp

2. Hur påverkar avloppet miljön?

Avloppsvatten från hushåll innehåller en mängd olika föroreningar, bland annat sjukdomsframkallande mikroorganismer, syreförbrukande organiskt material och näringsämnen som kväve och fosfor. Orenat avloppsvatten kan förorena dricksvatten/grundvatten och orsaka övergödning av vattendrag och sjöar.

I varje enskilt ärende görs en bedömning om vilken skyddsnivå som ska gälla för både miljö- och hälsoskydd, normal skyddsnivå eller hög skyddsnivå. Faktorer som leder till en hög skyddsnivå är om anläggningen kommer att ligga:

  • Nära kust eller annat ytvatten, (även, dike eller vattendrag som endast är vattenförande under en del av året)

  • inom ett vattenskyddsområde (gäller både primärt och sekundärt)

  • inom samlad bebyggelse/detaljplan

  • i ett annat område där normal skyddsnivå inte förväntas ge tillräckligt skydd för miljön eller människors hälsa

På Havs- och vattenmyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur avlopp påverkar miljön.