Gå till innehållet

Enskilt avlopp

4. Olika typer av enskilt avlopp

Rening via infiltration eller markbädd?

När avloppsvattnet kommer till infiltrationen infiltrerar vattnet neråt och renas i marken. Det renade avloppsvattnet går sedan vidare ut till grundvattnet. Infiltration passar inte på alla tomter, eftersom reningen kräver en viss sorts markförhållanden.

Om marken på din fastighet inte är lämplig för infiltration eller om infiltration av avloppsvatten inte är önskvärd på grund av många dricksvattentäkter i området kan markbädd vara ett alternativ. I en markbädd renas avloppsvattnet på samma sätt som vid infiltration med skillnaden att avloppsvattnet renas genom ett lager av tillfört sandmaterial.

Sluten tank

Med en sluten tank som avloppssystem leds vattnet från toaletten direkt till en sluten tank. Vattentoaletter som ansluts till sluten tank ska ha en spolmängd på max 1 liter. Genom att ha en låg spolmängd får man en mindre mängd slam och behovet av tömningar minskar. En mindre spolmängd ger även ett torrare slam vilket möjliggör användning av slam som gödning på åkermark. Vattenförbrukningen blir mindre vilket är speciellt viktigt i områden med begränsad tillgång på vatten.

Vad är BDT-avlopp?

BDT-vatten står för bad-, disk- och tvättvatten och är ett samlingsnamn för allt avloppsvatten från hushållet förutom toalettvatten. Ett annat namn för BDT-vatten är gråvatten. Om du inte har vatten indraget i huset utan bär in och ut vatten i hinkar, behövs normalt sett ingen avloppsanläggning. Den största delen av de näringsämnen och föroreningar som kommer från hushållen finns i toalettavfallet medan den största volymen avloppsvatten består av BDT-vatten.

Om du ska ha ett enskilt avlopp för rening av både BDT- och WC-vatten krävs alltid tillstånd men om du bara ska ha en BDT-anläggning räcker det med en anmälan. Inom detaljplanerade områden krävs det dock tillstånd även för BDT-anläggningar.

Här kan du läsa mer om olika lösningar för rening av BDT-vatten. 

Minireningsverk

I det här avloppssystemet leds allt avloppsvatten från hushållet till ett minireningsverk. Det behandlade vattnet leds sen vidare för efterbehandling i exempelvis en infiltration. Minireningsverk bygger på samma teknik som större reningsverk och består som regel av mekanisk, kemisk och biologisk rening. Processen och reningsgraden skiljer sig åt mellan olika fabrikat.

På avloppsguidens hemsida kan du läsa mer om minireningsverk. 

Slamtömning

För att slamavskiljaren ska fungera bra är det viktigt att slamtömning sker tillräckligt ofta. Slamtömning sker genom kommunen varje eller vartannat år beroende på viken typ av anläggning du har. Vilket tömningsintervall som gäller för de olika typerna av avloppsanläggningar hittar du i Renhållningsordningen. Möjlighet finns att söka dispens för glesare tömningar om belastningen på anläggningen är låg. 

Då och då bör du kontrollera din slamavskiljare. Det du kan kolla är att det endast finns flytslam i den första kammaren. Om flytslam finns i övriga kammare är slamavskiljaren överbelastad och då kan den behöva tömmas oftare.

Ansök om dispens från slamtömning

Här hittar du information om årets slamtömningsschema.

Torra toalettsystem och eget omhändertagande

Om du ska installera en torrtoalett, förmultningstoalett eller liknande system ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen . För dig som är intresserad av torra toalettsystem finns det flera olika varianter att välja mellan. Många har idag nästan samma komfort som vattentoaletter.

Torra toaletter kan vara ett bra alternativ för dig som:

  • bor i ett område där det inte finns kommunalt vatten och avlopp
  • bor i ett område där det förorenade vattnet inte kan renas på grund av lokala mark- eller grundvattenförhållanden
  • bor i ett område med vattenbrist
  • är intresserad av ett ekologiskt boende baserat på hushållning med naturresurser

Här kan du läsa mer om olika torra toalettsystem som finns på marknaden.