Gå till innehållet

Enskilt avlopp

6. Kostnad

6. Kostnad

Timavgiften för 2020 är 1 088 kronor.

Handläggning av tillståndsprövningar

 • Inrättande av vattentoalett med sluten tank kostar 3 264 kronor.
 • Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten kostar 10 880 kronor.
 • Prövning av ansökan om tillstånd att anordna annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten kostar 4 352 kronor.
 • Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning kostar 3 264 kronor.
 • Miniavloppsreningsverk för ett hushåll kostar 10 880 kronor.
 • Inrättande av gemensam avloppsanordning för 5-25 personekvivalenter kostar 13 056 kronor.
 • Inrättande av gemensam avloppsanordning för 26-199 personekvivalenter kostar 16 320 kronor. 

Handläggning av anmälningar

 • Inrättande av avloppsordning utan vattentoalett kostar 4 352 kronor.
 • Ändring av avloppsanordning kostar 3 264 kronor.
 • Prövning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett, såsom förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett med latrinkompostering kostar 3 264 kronor. Handläggningsavgift för anmälan av förbränningstoalett är 2 176 kronor.

Handläggning av ansökan om dispens

 • Prövning av ansökan om dispens för egen behandling av slam från slamavskiljare kostar 1 088 kronor.
 • Dispens från renhållningsordning för glesare tömningsintervall kostar 1 088 kronor.