Gå till innehållet

Enskilt avlopp

6. Kostnad

Timavgiften för 2021 är 1 107 kronor.

Handläggning av tillståndsprövningar

 • Inrättande av vattentoalett med sluten tank kostar 3 321 kronor.

 • Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten kostar 11 070 kronor.

 • Prövning av ansökan om tillstånd att anordna annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten kostar 4 428 kronor.

 • Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning kostar 3 321 kronor.

 • Miniavloppsreningsverk för ett hushåll kostar 11 070 kronor.

 • Inrättande av gemensam avloppsanordning för 5-25 personekvivalenter kostar 13 284 kronor.

 • Inrättande av gemensam avloppsanordning för 26-199 personekvivalenter kostar 16 605 kronor.

Handläggning av anmälningar

 • Inrättande av avloppsordning utan vattentoalett kostar 4 428 kronor.

 • Ändring av avloppsanordning kostar 3 321 kronor.

 • Prövning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett, såsom förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett med latrinkompostering kostar 3 321 kronor. Handläggningsavgift för anmälan av förbränningstoalett är 2 214 kronor.

Handläggning av ansökan om dispens

 • Prövning av ansökan om dispens för egen behandling av slam från slamavskiljare kostar 1 107 kronor.

 • Dispens från renhållningsordning för glesare tömningsintervall kostar 1 107 kronor.