Gå till innehållet

Enskilt avlopp

7. Dispens från slamtömning

Förlängt tömningsintervall slamtömning

Om din fastighet inte används så mycket eller om ni är få i hushållet kan Samhällsbyggnadsförvaltningen bevilja ett förlängt tömningsintervall av slam från din avloppsanläggning.  För att ansökan ska godkännas måste det finnas ett tillstånd för avloppsanläggningen.  

Om WC är kopplad till avloppsanläggningen beviljar vi som längst vartannat år mellan tömningarna och för ett bad-, disk- och tvätt-avlopp som längst vart tredje år. Du ansöker om förlängt tömningsintervall på blanketten nedan.

Uppehåll i slamtömning

Använder du inte din fastighet under en längre period, minst 1 år, kan du ansöka om uppehåll i slamtömningen. Du kan få uppehåll i som längst 3 år vartefter en ny ansökan behöver göras.  Du använder blanketten nedan för att ansöka om uppehåll i slamtömningen.

Egen behandling av slam

Bedriver du ett aktivt jordbruk med möjlighet till flytgödselhantering eller har godkänd gödselvårdsanläggning kan du ansöka om att få tömma fastighetens slamavskiljare och sprida slammet på fastigheten. Du ansöker om detta på blanketten nedan. 

Avgift

Miljöenheten tar ut en avgift för att handlägga din dispensansökan. Handläggningstiden är 1 timme och vår timavgift är 1 131 kronor (2022 års taxa).