Gå till innehållet

Vatten- och avloppsplanering

drops-of-water-578897

Vad är en vatten- och avloppsplan?

En kommunal vatten- och avloppsplan (VA-plan) är ett styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska ordnas i hela kommunen, både inom och utanför kommunalt VA-nät. Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning och omhändertagande av avloppsvatten. Avloppsvatten innefattar spillvatten, dagvatten och ibland även dränvatten. VA-planen är även ett viktigt underlag för kommunens arbete med att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.

En VA-plan är en samling dokument som berör vatten och avlopp i en kommun. Dokument som kan ingå i en VA-plan är exempelvis vattenförsörjningsplan, VA-utbyggnadsplan, dagvattenplan, VA-översikt och VA-policy.

Enligt Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ska det finnas en kommunal VA-plan men det är inte något som krävs i vattentjänstlagen, miljöbalken eller plan- och bygglagen. VA-planen saknar rättsligt bindande verkan men kan ses som kommunens eget styrmedel för att åtgärder ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.

VA-plan för Östhammars kommun

Östhammars kommun påbörjade under 2020 arbetet med att ta fram en VA-plan. I december 2021 antog kommunfullmäktige VA-policy och VA-handlingsplan och det har även tagits fram en VA-översikt (se relaterade länkar). En viktig åtgärd i handlingsplanen är att ta fram en utbyggnadsplan för kommunalt VA. Arbetet med utbyggnadsplanen är påbörjat och den planeras vara klar 2023. Dessa dokument är en viktig grund för kommunens fortsatta arbete med VA-frågor.

Stora utmaningar

En åldrad VA-infrastruktur, klimatförändringar och ökade miljökrav innebär stora utmaningar och ökade krav på hela landets kommunala VA-verksamheter. Men även utanför det kommunala VA-nätet finns det problem. Bristfälliga små avloppsanläggningar riskerar att sprida smittoämnen och bidra till övergödning.

Även i Östhammars kommun finns en rad utmaningar när det gäller vatten och avlopp. De senaste åren har det under sommarmånaderna införts bevattningsförbud för många av de som har kommunalt VA eftersom vattentillgången i kommunen är begränsad. Vattenförsörjningen sker huvudsakligen genom grundvatten och grundvattenmagasinen i kommunen är små.

Gästrike Vatten

På Gästrike Vattens hemsida finns information om aktuellt vattenläge, se relaterade länkar. Det finns även begränsningar när det gäller kapaciteten i de kommunala avloppsreningsverken och samtidigt finns det ett behov av att ansluta fler fastigheter till det kommunala VA-nätet. Dessa utmaningar innebär att det behövs omfattande åtgärder och utredningar.

Gästrike Vatten, som sedan 2017 är VA-huvudman i Östhammars kommun, har under de senaste åren påbörjat ett antal utredningar och åtgärder. I juni 2021 togs till exempel en ny överföringsledning med dricksvatten från Tierps kommun till Österbybruk i drift. Även Alunda kommer inom kort att få dricksvatten via en överföringsledning. I Alunda planeras det även för en om- och utbyggnad av avloppsreningsverket och tillståndsprocessen för det har inletts. Mer information om pågående arbeten och projekt finns på Gästrike Vattens hemsida (se relaterade länkar).

 

Kontakter