Gå till innehållet

Dokument

Snesslinge 12:126 12 juli 2019

Planområdet omfattar ca 5,2 ha mark beläget i Stenskär ca 11 km väster om Öregrund. Planens syfte är att möjliggöra för utveckling av bostäder i området samt reglera delar som naturmark.

Snesslinge 12:225 12 juli 2019

Planområdet omfattar ungefär 7 ha mark mellan Stenfjärden och Stenskärsviken i Stenskär ca 11 km väster om Öregrund. Syftet med planen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse.

Forsmark 6:5 m.fl. "Asphällsfjärden" 4 mars 2022

Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av anslutningsvägar till planerad bro över kanalen mellan den norra och södra delen av kraftverket samt att möjliggöra vattenuttag för behov av processvatten.

Gammelbyn 4:263 4 maj 2022

Syftet med planen är att möjliggöra för etablering av olika typer av verksamheter på fastigheten, t.ex. handel, restaurang och verkstad.

Sandika Norra 18 februari 2016

Nästa steg i detaljplanen är att antagandehandlingar ska tas fram. Det är idag oklart när arbetet med antagandehandlingarna kommer påbörjas. Detta p.g.a. den kapacitetsbrist som finns gällande vatten-och avlopp i området.

Stenskär 1:1, del av 16 januari 2019

Planområdet omfattar del av Stenskär 1:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av uppemot nio stycken bostäder uppdelat på fem delområden.

Mårtensboda 1:1 småbåtshamn 7 december 2021

Detaljplan för Mårtensboda småbåtshamn. Samråd pågick under 6-27 maj 2022. Granskning pågick under 26 april-24 maj 2023.

Sunnanö Camping 4 maj 2022

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för campingverksamhet att drivas och utvecklas utifrån dagens förutsättningar. Det innebär att förtydliga gränser och bestämmelser för att underlätta för samtliga parter att förstå vad som gäller och kunna nyttja området på bästa sätt.

Gimo 8:104 Rastplats Gimo 4 maj 2022

Planområdet är beläget i Gimo och omfattar ca 6200 kvm. Syftet med planen är att ändra markanvändningen från jordbruksmark till rastplats. Det innebär att dagens användning av marken blir planenlig och med det enklare att förvalta och utveckla.

Harvik 4:43 m.fl. 4 maj 2022

Planområdet är beläget i Österbybruk och omfattar ca 7,5 ha mark. Syftet med planen är att planlägga området så att de byggnader som står där idag blir planenliga samt att ta ett större grepp om området och utreda utvecklingsmöjligheter.