Gå till innehållet

Detaljplaner och planarbete

Mårtensboda 1:1 småbåtshamn 7 december 2021

Detaljplan för Mårtensboda småbåtshamn. Samråd pågick under 6-27 maj 2022. Granskning pågick under 26 april-24 maj 2023.

Sunnanö Camping 4 maj 2022

Detaljplan för Öregrund 5:7 och 1:2, Sunnanö Camping. Samråd pågick 20 september till och med 20 oktober 2023.

Harvik 4:60, Dannemora gruva 13 oktober 2023

Detaljplanen vann laga kraft 22 februari 2024.

Syftet med ändringen är att möjliggöra att gruvverksamheten vid Dannemora gruva kan återupptas. För att ställa om driften till en modern verksamhet krävs nya industribyggnader vilket föranleder att byggnadshöjd, begränsning av markens utnyttjande samt utformning och placering av byggrätten behöver ändras.

Harvik 4:43 m.fl. 4 maj 2022

Granskning pågick 3 - 24 maj 2024.

Samråd pågick mellan 10 januari - 5 februari 2024.

Planområdet är beläget i Österbybruk och omfattar ca 7,5 ha mark. Syftet med planen är att planlägga området så att de byggnader som står där idag blir planenliga samt att ta ett större grepp om området och utreda utvecklingsmöjligheter.

Gimo 16:1 13 oktober 2023

Detaljplanen vann laga kraft 22 februari 2024.

Syftet med planen är att utöver befintliga användningar även möjliggöra vårdverksamhet inom planområdet. Befintliga byggnader ska fortsatt behandlas med varsamhet och tillkommande byggnader ska utformas med hänsyn till kulturmiljön.

Gimo 8:104 Rastplats Gimo 4 maj 2022

Granskning av planen pågick 15 april – 3 maj 2024.

Samråd pågick från 2023-11-24 till 2023-12-15.

Syftet med planen är att ändra markanvändningen från jordbruksmark till rastplats. Det innebär att dagens användning av marken blir planenlig och med det enklare att förvalta och utveckla.

Gammelbyn 4:263 4 maj 2022

Detaljplanen vann laga kraft 16 maj 2024.

Syftet med planen är att möjliggöra för etablering av olika typer av verksamheter på fastigheten, t.ex. handel, restaurang och verkstad.

Björnhålsskogen II, Alunda 26 november 2015

Detaljplan för Björnhålsskogen II i Alunda. Granskning pågick mellan 12 januari till 12 februari 2022. Samrådsperioden var 30 november 2015 - 5 januari 2016.

Österbybruk 1:116, Simbadets camping 15 februari 2024

Med tiden har campingverksamheten vidgats geografiskt och är idag detaljplanestridig i en omfattning som efter rättelse omöjliggör ekonomiskt gångbar campingverksamhet. Denna successiva vidgning av campingen har nu även börjat skapa friktion mot närboende. Arbetet med en ny detaljplan syftar därmed till att möjliggöra en detaljplansenlig, ekonomiskt gångbar campingverksamhet i samklang med omgivningen.

Marma 3:13 m.fl. Gamla Handelsträdgården 15 februari 2024

Planarbetet syftar till att möjliggöra bostadsutveckling på fastigheterna som tidigare använts som handelsträdgård. Bostäderna föreslås att uppföras i flervåningshus med verksamheter i bottenplan på några av byggnaderna.