Gå till innehållet

Ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § i kommunallagen

En skriftlig begäran om extra kommunfullmäktigesammanträde har inkommit från 17 st ledamöter avseende frågan om samrådsyttrande kring innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska tas fram av fyrskeppet Offshore AB.

Ärendet hanterades på kommunstyrelsen den 15 mars 2022 där det beslutades att kommunen skulle avstå från att lämna detaljerade synpunkter.

Det aktuella ärendet avser frågan om ett samrådsyttrande kring innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram av fyrskeppet Offshore AB och som ska ligga till grund för kommande ansökan om att etablera en vindkraftspark i den ekonomiska zonen 70 km nordost om Gävle och ca 50 km norr om Örskär.

Etableringen ligger utanför den kommungränsen men har viss påverkan på delar av miljön inom kommungränsen. Den påverkan som uppstår inom kommunen vid ett eventuellt anläggande beskrivs i det förslag till yttrande som låg till grund för ärendet (och som inte blev en del av beslutet).

Kommunen kommer, som berörd, ha möjlighet att yttra över själva ansökan om etablering när ansökan ska prövas. (Detta eventuella yttrande bör då inte ta upp brister i MKBn som var kända sedan tidigare då kommunen valt att inte lämna synpunkter på innehållet enligt det beslut som nu fattats.)

Beslut om principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen

Beslut om yttrande i denna typ av ärenden är delegerat till kommunstyrelsen. I ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen ska fullmäktige besluta.

En fråga om ett yttrande om innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram rörande en etablering utanför kommunens gräns och med en begränsad påverkan inom kommunen kan inte anses vara av den vikt som föranleder att frågan hanteras av kommunfullmäktige.

Sista dag för samrådsyttrande

Sista dag för att lämna samrådsyttrandet var den 11 mars där kommunen begärt ytterligare tid och beviljats utsträckt tid till den 22 mars. Möjligheten att inkomma med ett samrådsyttrande har därmed passerats.

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
22 mars 2022
Senast uppdaterad
22 mars 2022
Typ
Kungörelser