Gå till innehållet

Motion från Lars O Holmgren (BOA) om att skapa stimulanser för byggande av åretruntboende på landsbygden.

Östhammars kommun har under en längre tid underlåtit att underhålla och vidareutveckla sitt kommunala VA-nät som resulterat i en situation där vi idag har byggstopp i flera av våra tätorter. Då kommunens mål är ”tillväxt” är den uppkomna
situationen allvarlig ur flera synpunkter, då det blir allt svårare att rekrytera personal till såväl privat som offentlig verksamhet, rörligheten på bostadsmarknaden försvåras ytterligare och möjligheten för fler att bosätta sig i vår kommun har för lång tid
framöver begränsats av kommunens oförmåga att tillse den VAberedskap som krävs i en ”tillväxtkommun”. Därför behöver kommunen under en övergångsperiod se på andra möjligheter för att möjliggöra för fler heltidsboende i vår kommun.

Lokalpartiet BoA yrkar:
Att kommunen utreder hur stimulanser för byggande på landsbygden kan utföras, som t ex ”gratis bygglov utanför planlagt område för fast boende”.

Att kommunen ser över sina taxor vad gäller boende på landsbygden. Det känns inte rimligt att bara själva bygglovet för en egen avloppsanläggning är ca 11.000:-, som dessutom enligt de nya riktlinjerna skall förnyas vart 20 år.

Att kommunen medverkar till småskalig samlad bebyggelse i andras regi på landsbygden.

Publicerad
9 november 2021
Senast uppdaterad
9 november 2021
Typ
Motioner