Gå till innehållet

Översiktsplan 2022 - Samrådshandling

Förslaget till ny översiktsplan har tagits fram av planenheten på sektor samhälle i samarbete och dialog med övriga sektorer inom kommunförvaltningen. Den kommuntäckande översiktsplanen spänner över flera tidshorisonter. Den ska fungera som stöd för detaljplaner, bygglov och andra tillstånd och beslut som rör kommunens utveckling direkt när den antas och har sikte på år 2040.

Detta är ett förslag till ny översiktsplan för Östhammars kommun. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan rymmer en dialog om framtidens Östhammars kommun med kommuninvånarna, myndigheter och andra samhällsbyggnadsaktörer.

Den dialogen kommer vi föra under samrådet. Efter samrådet kommer alla synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse. Därefter går förslaget ut på granskning. Vid granskning ges ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter på översiktsplanen.

Den viktigaste frågan att besvara i detta skede är om detta förslag kan leda Östhammars kommuns fem större tätorter i rätt riktning.

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
11 februari 2022
Senast uppdaterad
11 februari 2022
Typ
Planer