Gå till innehållet

Policy och riktlinjer för kommunens arbete och beslut som påverkar barn

Riktlinjerna är framtagna för att underlätta arbetet med förverkligandet av policyn och i syfte att uppfylla barnkonventionens krav. Utgångspunkten är att underlaget ska användas av samtliga verksamheter i kommunen som ett led i att förverkliga barnkonventionen i det dagliga arbetet och i de beslut som fattas och som påverkar barn. Antagen vid av Kommunfullmäktige 2020-11-10.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Lagen innebär att konventionens artiklar får högre status som svensk lag. Det åläggs ett större ansvar på till exempel lokala myndigheter och beslutsfattare att tillämpa barnkonventionen så att den får ett större genomslag vid bedömningar och ärenden som berör barn. Detta innebär att all kommunal verksamhet i Östhammars kommun alltid ska analysera barnets bästa i förhållande till ett beslut som direkt eller indirekt påverkar barn före beslutet fattas. 

Organisation
Kommunledningskontoret
Publicerad
15 december 2020
Senast uppdaterad
15 december 2020
Typ
Policys