Gå till innehållet

Reglemente för kommunrevision

Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och kommunala företag och stiftelser.

Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling.

Ny revision

Ny revision avser framförallt ändringsbehov utifrån att hänvisningar till lagrum är till den gamla kommunallagen. Antagen i kommunfullmäktige 2020-11-10, § 130, se protokollutdrag nedan. Ersätter reglemente antaget i fullmäktige § 7/2012.

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
28 september 2015
Senast uppdaterad
7 december 2020
Typ
Reglementen och arbetsordningar