Gå till innehållet

Budget 2021

Årsbudget 2021 och flerårsplan 2022 - 2024, drift och investeringsbudget samt verksamhetsplaner.

Förslag till budget 2021 och flerårsplan 2022-2024 har utarbetats utifrån tidigare antagna preliminära ramar med justeringar för kända volym- och kostnadsuppräkningar samt skatter och bidrag. Budgetförslaget innehåller drift- och investeringsbudget samt nämndernas verksamhetsberättelser.

Kommunfullmäktige beslutar att:

  • vid tillämpning av kalkylmässig ränta fastställs räntesatsen till 1,75 %,

  • kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder,

  • under budgetåret 2021 med totalt 200 mnkr,

  • kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021,

  • kommunstyrelsen medges rätt att besluta om fördelning mellan verksamhetsområden och objekt av den ofördelade investeringsramen för planperioden,

  • kommunägda företag ska under 2021 avlämna delårsrapport till kommunstyrelsen per 31 augusti,

  • förvaltningen får i uppdrag att arbeta för att återställa 2 %-målet även under planperioden.

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
1 december 2020
Senast uppdaterad
1 december 2020
Typ
Styrdokument