Gå till innehållet

Begäran av LSS-insatser/Gruppbostad

I Östhammars kommun finns det sex olika gruppbostäder. I varje gruppbostad bor det fem till sex personer. Lägenheterna har eget kök och badrum.

Webbformulär begäran av insatser enligt LSS

Jag begär insats av
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Boende barn och ungdom
Boende vuxen
Individuell plan enligt 10§ LSS
Ja, jag samtycker till att utredande handläggare får inhämta nödvändiga uppgifter och intyg som är nödvändiga för bedömning av rätt till begärda insatser och som är sekretessbelagda hos Försäkringskassan, Sjukvården, Ungdom/Vuxenhabiliteringen och Socialtjänsten. Jag samtycker även till att uppgifter som lämnats i samband med ansökan får lämnas vidare till berörda som ska verkställa insatser. Samtycket gäller endast denna ansökan och kan alltid återkallas.
Ja, jag är införstådd med att de personuppgifter som är nödvändiga för genomförandet av ärendet kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) i personregister hos socialförvaltningen. Mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på kommunens hemsida www.osthammar.se.

Skaparen av detta formulär ansvarar för att GDPR, lagrande av personuppgift efterlevs. Mer information om detta finns att läsa på vår hemsida "Så behandlar vi era personuppgifter".