Gå till innehållet

Stöd till funktionsnedsatt

För att ha rätt att begära om insatser enligt Lagen om stöd och service till viss funktionsnedsättning (LSS) ska man tillhöra en av följande personkretsar:

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personer med annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Även om du tillhör en av personkretsarna betyder det inte att du automatiskt har rätt till insatser. Du ska även ha ett behov av insatsen och att behovet inte är tillgodosett på annat sätt. Om du inte uppfyller dessa kriterier kan du ansöka om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen.

Webbformulär för begäran av stöd till funktionsnedsatt

Jag ansöker om
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Boende barn och ungdom
Boende vuxen
Individuell plan enligt 10§ LSS
Ja, jag samtycker till att utredande handläggare får inhämta nödvändiga uppgifter och intyg som är nödvändiga för bedömning av rätt till begärda insatser och som är sekretessbelagda hos Försäkringskassan, Sjukvården, Ungdom/Vuxenhabiliteringen och Socialtjänsten. Jag samtycker även till att uppgifter som lämnats i samband med ansökan får lämnas vidare till berörda som ska verkställa insatser. Samtycket gäller endast denna ansökan och kan alltid återkallas.
Ja, jag är införstådd med att de personuppgifter som är nödvändiga för genomförandet av ärendet kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) i personregister hos socialförvaltningen. Mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på kommunens hemsida www.osthammar.se.

Skaparen av detta formulär ansvarar för att GDPR, lagrande av personuppgift efterlevs. Mer information om detta finns att läsa på vår hemsida "Så behandlar vi era personuppgifter".