Gå till innehållet

Medborgarundersökning

Bild-händer

Vad är Medborgarundersökningen?

Medborgarundersökningen är en enkät som tillhandahålls av SCB (Statistiska Centralbyrån) som mäter kommuninvånares attityder kring hemkommunen och dess verksamheter. Undersökningen skickas ut varje år till 1 200 slumpmässiga hushåll i Östhammars kommun och är uppdelad i två ålderskategorier: 18-64 år samt 65 år-äldre. Här har du som är folkbokförd i kommunen möjlighet att svara på frågor om hur du tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar.

 

Din åsikt är viktig för att förbättra Östhammars kommun

Genom att besvara Medborgarundersökningen medverkar du till att förbättra kommunen och våra verksamheter. Östhammars kommuns samtliga sektorer arbetar utifrån Medborgarundersökningens resultat där vi sätter mål och visioner utifrån de svar som inkommit i enkäten. Som medborgare har du en betydande roll för vårt arbete och hur kommunen utvecklas. Vi jämför även Östhammars kommuns resultat med andra kommuners för att se eventuella förbättringsmöjligheter utifrån ett bredare perspektiv.

Bild_sport_rityta

Östhammars kommuns Medborgarundersökning år 2022

Är du en av de 1 200 utvalda personerna i årets Medborgarundersökning? Då är vi nyfikna på att höra vad just du tycker! Du har möjlighet att besvara undersökningen i antingen pappersformat eller via webben. Webbenkäten kan besvaras på svenska och engelska. Vill du besvara enkäten på arabiska behöver du kontakta SCB om detta. Information kring hur du går tillväga hittas i enkätutskicket. 

Enkäten innehåller 45 stycken frågor och berör bland annat områden så som skola, omsorg, boendemiljö, utbildningsmöjligheter med mera. Unikt för detta år är även specifika frågor som gäller renhållning och återbruk i kommunen. Här har du chans att påverka kommunens fortsatta arbete genom att besvara frågorna: 

  • Hur ofta brukar du lämna kläder, möbler och andra föremål till återbruk/återlämning?

  • Hur ofta brukar du köpa begagnade kläder, möbler och andra föremål?

  • Hur tycker du att renhållningen av parker, gästhamnar och allmänna platser fungerar i kommunen? T.ex. papperskorgar, soptunnor och allmänna toaletter. 

  • Hur tycker du att renhållningen i kommunens skärgård fungerar på platser där sådan service finns? T.ex. papperskorgar, soptunnor och allmänna toaletter.

 

undersokninggenomford

Årets undersökning genomförd

Årets medborgarundersökning är för år 2022 genomförd. Enkäten har gått ut till totalt 1 200 stycken hushåll i Östhammars kommun och har besvarats av sammanlagt 460 hushåll. I jämförelse med övriga deltagande kommuner i landet har Östhammars kommun i år legat över det genomsnittliga svarsdeltagandet. Vi vill därför passa på att rikta ett stort tack till alla er som har engagerat er och besvarat enkäten! Er åsikt är viktig för utvecklingen av kommunen och dess verksamheter. 

Svarsresultaten från medborgarundersökningen inkommer och presenteras under december månad år 2022 på Statistiska Centralbyråns hemsida. Resultaten kommer även att presenteras här i början av år 2023.  

  

Fler påverkansvägar

Om du inte är en av dem som har fått hem årets medborgarundersökning kan du påverka på andra sätt. Gör din röst hörd genom att: 

Medborgarundersökning 2020 18 januari 2021

Denna rapport redovisar resultatet för Östhammars kommun från en enkätundersökning där medborgare har fått tycka till om kommunen och dess verksamheter. Undersökningen genomfördes av Statistiska Centralbyrån, SCB, mellan den 24 augusti och den 3 november 2020. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 43 procent enkäten. I år fanns även ett antal extra frågor för att fånga upp invånarnas upplevelse av den pågående corona-pandemin.

Medborgarundersökning 2019 25 februari 2020

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 135 kommuner 2019. I vår kommun tillfrågades 1 200 personer i åldrarna 18–84 år att delta och av dessa valde 45 procent att svara på undersökningen. Här hittar du även de enkätfrågor som skickades ut 2019.

Medborgarundersökning 2018 18 februari 2019

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 111 kommuner 2018. I vår kommun tillfrågades 1 200 personer i åldrarna 18–84 år att delta och av dessa valde 43 procent att vara med.

Kontakter

Relaterade länkar