Gå till innehållet

Flyktingmottagande

Östhammars kommun har tagit emot flyktingar sedan år 2007. Under år 2015 har kommunen tagit emot 19 flyktingar, enligt avtal mellan kommunen och Migrationsverket/Länsstyrelsen/Arbetsförmedlingen.

Kommunen har avtal med Migrationsverket om att ta emot 85 flyktingar med uppehållstillstånd (vuxna och barn, ensamkommande ej inräknade) under år 2016.

Vissa asylsökande flyktingar kommer direkt till Östhammars kommun under asylprocessen. Asylsökande som bosätter sig i kommunen ligger under Migrationsverkets ansvar under hela asylprocessen, fram till kommunplacering efter att de har fått uppehållstillstånd.

Ett antal flyktingar kommer till kommunen som "kvotflyktingar" vilket innebär att de är registrerade av FN:s flyktingorgan UNHCR. Dessa individer är flyktingar och skyddsbehövande som varken kan återvända till sitt hemland eller leva i säkerhet i det land som de har flytt ifrån. Kvotflyktingar kommer till Sverige efter att ha fått permanent uppehållstillstånd och ligger under kommunens och Arbetsförmedlingens ansvar från dag ett i Sverige.

Introduktionsenheten hjälper till första tiden efter första kommunmottagning

Vid kommunens Enhet för arbete och sysselsättning finns Introduktionsenheten som ansvarar för praktisk hjälp i samband med ankomsten till kommunen. Det kan till exempel handla om den första kontakten med SFI- och vuxenutbildningen, att ansöka om barnomsorg eller att meddela skola och gymnasieskola om att en ny elev ska börja.

Introduktionsenheten ansvarar för introduktion av de individer som har fått uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl, har bott på förläggning eller i eget boende alternativt har kommit direkt till Sverige som kvotflykting genom Migrationsverkets vidarebosättningsprogram.

Asylsökande eller individer som fortfarande är inskrivna på Migrationsverket ligger utanför introduktionsenhetens verksamhetsområde. För dessa individer ansvarar istället Migrationsverket.

Ensamkommande barn

Östhammars kommun har avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Dessa barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare och placeras av socialtjänsten i något av kommunens tre hem för vård eller boende, HVB, eller i annan boendeform, till exempel familjehem. De får en god man utsedd som ska ta till vara deras intressen och i flera sammanhang vara i förälders ställe. Barnen anmäls för skolgång och börjar oftast skolan inom en månad.

På såväl boendet som i skolan påbörjas en process där kunskap om det svenska samhället är en viktigt del. Samverkan med föreningar och andra aktörer som anordnar aktiviteter där dessa barn kan ingå tillsammans med andra barn och vuxna, utgör en viktigt grund för deras integration.

För de barn som beviljas permanent uppehållstillstånd påbörjas en mer långsiktig planering vad gäller deras framtid i Östhammars kommun.

Kontaktuppgifter efter ansvarsområden

Nedan följer kontaktuppgifterna till de olika personerna som arbetar med flyktingmottagande på Östhammars kommun. 

Mottagande och introduktion av vissa nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd: Anna-Karin Bexelius och Stefan Rotmil

Bostäder till vissa nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd: Ann-Margret Hedlund

Ensamkommande flyktingbarn och HVB-hem: Martina Jirlow