Gå till innehållet

Kommunens hållbarhetsarbete

Sammantaget omfattar en hållbar utveckling många av de delar som ingår i en kommuns verksamhet och ansvarsområden. Begreppet omfattas av tre odelbara områden; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Hållbarhetslöften – verkstad och genomförande inom miljöområdet 

Östhammars kommun har via beslut i Kommunfullmäktige tecknat hållbarhetslöften som ett sätt att styra fokus för kommunens strategiska arbete inom miljöområdet, den ekologiska hållbarheten.

Hållbarhetslöftena är en avsiktsförklaring och ingår i Färdplan för ett hållbart län, ett sätt för många aktörer i länet att tillsammans arbeta för att nå de nationella miljökvalitetsmålen

Kommunen har antagit löften inom tre delprogram; Minskad klimatpåverkan (2019-2022) där en avrapportering sker under 2023 samt Ekosystem och biologisk mångfald (2020-2023) och Vatten (2021-2024) där arbetet pågår. Aktiviteter som ska genomföras enligt löftena hanteras av förvaltningen och sektorerna i den ordinarie verksamhetsplaneringen och med befintlig budget. Några åtgärder ska genomföras under förutsättning att kommunen söker och beviljas extern finansiering genom till exempel Lokala vattenvårdsmedel (LOVA) och Lokala natuvårdsmedel (LONA).