Gå till innehållet

En hållbar utveckling

Sammantaget omfattar en hållbar utveckling många av de delar som ingår i en kommuns verksamhet och ansvarsområden. Begreppet omfattas av tre odelbara områden; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Hållbarhetslöften – verkstad och genomförande inom miljöområdet 

Östhammars kommun har via beslut i Kommunfullmäktige tecknat hållbarhetslöften som ett sätt att styra fokus för kommunens strategiska arbete inom miljöområdet, den ekologiska hållbarheten.

Hållbarhetslöftena är en avsiktsförklaring och ingår i Färdplan för ett hållbart län, ett sätt för många aktörer i länet att tillsammans arbeta för att nå de nationella miljökvalitetsmålen

Kommunen har antagit löften inom tre delprogram; Minskad klimatpåverkan (2019-2022) där en avrapportering sker under 2023 samt Ekosystem och biologisk mångfald (2020-2023) och Vatten (2021-2024) där arbetet pågår. Aktiviteter som ska genomföras enligt löftena hanteras av förvaltningen och sektorerna i den ordinarie verksamhetsplaneringen och med befintlig budget. Några åtgärder ska genomföras under förutsättning att kommunen söker och beviljas extern finansiering genom till exempel Lokala vattenvårdsmedel (LOVA) och Lokala natuvårdsmedel (LONA).

Kontakter