Gå till innehållet

En hållbar utveckling

 Östhammars kommun vill arbeta för en hållbar utveckling. Det gör vi genom att kommunfullmäktige beslutat om inriktningsmål och styrdokument men också konkreta åtgärder och aktiviteter. FN:s definition av hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. I begreppet ingår att tillgodose grundläggande mänskliga rättigheter, möjlighet till utveckling och att upprätthålla de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster.

 Sammantaget omfattar en hållbar utveckling många av de delar som ingår i en kommuns verksamhet och ansvarsområden. Begreppet omfattas av tre odelbara områden; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

 

En hållbar kommun – inriktningsmål 

Ett av kommunens antagna inriktningsmål är En hållbar kommun. För Östhammars kommun betyder en hållbar kommun en kommun där:

  • vi finner lösningar för tillväxt, där exploatera och bevara växer tillsammans.
  • människor är sedda, inkluderande och engagerade, hälsa och välmående, balanserad demografi, mångfald och alla människors lika värde.
  • äldre och funktionsvarierade ges trygghet, service och värdighet för ett gott liv
  • vi har ett effektivt resursutnyttjande, ej skadar miljön, är långsiktiga och tar ansvar för kommande generationer 

Till inriktningsmålet har kommunfullmäktige beslutat tre styrtal; ekonomiskt resultat, medellivslängd samt Aktuell hållbarhetsranking av kommuner. 

Kommunallagen föreskriver att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För att uppnå detta ska fullmäktige ange en målsättning för kommunens finansiella utveckling och ställning. I kommunallagen står också att kommunen ska ha en ekonomi i balans vilket innebär att en kommun inte får lägga en budget där kostnaderna är högre än intäkterna. 

Medellivslängden är ett beräknat mått på antal återstående levnadsår vid födseln och sammanfattar på ett övergripande sätt befolkningens hälsoläge. 

Aktuell hållbarhetsranking av rankar Sveriges kommuner utifrån ett brett spektrum av miljöaspekter. Rankingen grundar sig på offentlig statistik från ett flertal myndigheter och organisationer samt en enkätdel som kommunen årligen svarar på. 

Policy för hållbar utveckling 

Östhammars kommun har antagit en policy för social hållbarhet (2018) och en policy för ekologisk hållbar utveckling (2016) (se relaterade länkar). En policy är ett normerande dokument som anger en princip att förhålla sig till, ett förhållningssätt till en viss företeelse. 

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget (resilient). 

Ett ekologisk hållbart samhälle omfattar förståelsen av naturens betydelse för människors hälsa och välmående. Naturen har ett skyddsvärde och människans rätt att förändra och bruka den är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl. För att kunna arbeta effektivt med ekologisk hållbarhet har vi enats kring dessa gemensamma utgångspunkter. Vårt handlande ska utgå från; planetära gränser, försiktighetsprincipen, resurshushållning och kretsloppsprincipen. 

Hållbarhetslöften – verkstad och genomförande inom miljöområdet 

Östhammars kommun har via beslut i Kommunfullmäktige tecknat hållbarhetslöften som ett sätt att styra fokus för kommunens strategiska arbete inom miljöområdet. Hållbarhetslöftena är en avsiktsförklaring och ingår i Färdplan för ett hållbart län, ett sätt för många aktörer i länet att tillsammans arbeta för att nå de nationella miljökvalitetsmålen och de Agenda 2030-mål som kopplar till dessa. Länsstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att stötta miljöarbetet i länet och har valt att jobba med detta sätt för att få i gång miljöarbetet i länet och skapa samarbeten. 

Kommunen har antagit löften inom tre delprogram; Minskad klimatpåverkan (2019-2022), Ekosystem och biologisk mångfald (2020-2023) samt Vatten (2021-2024). Aktiviteter som ska genomföras enligt löftena hanteras av förvaltningen och sektorerna i den ordinarie verksamhetsplaneringen och med befintlig budget. Några löften ska genomföras om kommunen söker och beviljas extern finansiering. Under hösten 2022 och början av 2023 kommer kommunen få möjlighet att teckna löften inom det fjärde och sista delprogrammet, Samhällsutveckling. Där kommer troligtvis frågor om avfall, kemikalier etcetera ingå.

Kontakter