Gå till innehållet

På gång i kommunen

Här samlar vi  viktiga frågor för kommunen. Det kan vara stora, strategiska frågor och olika typer av projekt.

2. Nya förskolor i Östhammar och Österbybruk

Nu är vi igång – projekteringen av de nya förskolorna i Östhammar och Österbybruk har börjat!

Efter ett år av förstudier har nu äntligen projekteringen av de nya förskolorna påbörjats!

Vad är målet med projektet?

Målet med projektet är att bygga två nya förskolor med plats för 100 barn var (sex avdelningar). Förskolorna kommer att ersätta de tillfälliga förskolepaviljonger som idag finns vid Ekens och Granens förskolor i Österbybruk samt Logårdens, Mariebergs och Tomtbergas förskolor i Östhammar.

Vad händer nu?

Under 2018 togs ett lokalprogram för de nya förskolorna fram tillsammans av barn-och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Även representanter från barn- och utbildningsnämnden och facket har deltagit i arbetet och haft möjligheter att komma med synpunkter. Under januari 2019 anlitades en arkitekt med uppdraget att rita en förskola utifrån det lokalprogram som tagits fram.

Vart ska de nya förskolorna byggas?

Österbybruk: I Österbybruk kommer förskolan att byggas i det nya bostadsområdet Klockarbacken. Förskolan kommer att placeras längs Mineralvägen.

Östhammar: I Östhammar är planerna på en placering längs Vadbacksleden pausad. Istället utreds placering av förskolan på området nedanför Frösåkershallen. Att en placering bakom Tomtberga förskola inte ses som ett bra alternativ beror framför allt på att det är svårt att lösa en fungerande infart till tomten.

När börjar förskolorna byggas?

Just nu pågår projektering av de nya förskolorna. Planerad byggstart för förskolan i Österbybruk är under våren 2020 och i Östhammar sommaren 2020. Förskolorna beräknas inflyttningsklara till höstterminen 2021 i Österbybruk och vårterminen 2022 i Östhammar.

 

Såhär ser byggprocessen ut

Förstudie

I förstudien utreds vilket behovet som finns och möjliga lösningar som finns för att fylla behovet. Vad är det som ska byggas och varför?

Projektering av förfrågningsunderlag

Projekteringen av förfrågningsunderlaget består av två skeden – programskede och systemskede. I programskedet tydliggörs slutproduktens krav och egenskaper utifrån den förstudie som gjorts. Arkitekten tar bland annat från förslag på gestaltning och planlösning. Under systemskedet bestäms den slutliga planlösning och val av tekniska lösningar görs, t.ex. vilket typ av ventilationssystem byggnaden ska ha. Det är också nu bygglov söks.

Upphandling av byggentreprenör

Utifrån de handlingar som tagits fram under systemskedet handlas en byggentreprenör upp som ska bygga den nya byggnaden. Entreprenören kommer att handlas upp på totalentreprenad. Totalentreprenad innebär att det är Östhammars kommun som beställare som bestämmer funktionskraven för byggnaden men det är entreprenören som står för den slutliga utformningen under detaljprojekteringen när de slutliga bygghandlingarna, de ritningar huset byggs efter, tas fram.

Projektering av byggentreprenör

I en totalentreprenad är det byggentreprenören som genomför detaljprojekteringen. I detaljprojekteringen fastställs den slutliga utformningen av byggnationen. Detaljprojekteringen resulterar i bygghandlingar som är de ritningar och beskrivningar som entreprenören bygger huset efter.

Byggnation

Nu byggs det nya huset!

Under byggnationen sker regelbundna möten både mellan Östhammars kommuns projektledare och entreprenören för att följa upp bygget och att allt går som planerat. Möten sker också mellan projektledare och den verksamheten som ska flytta in i lokalerna för att bland annat följa upp tidplanen för bygget, planera inför inflytt samt säkerställa att intilliggande verksamhet till byggarbetsplatsen störs så lite som möjligt.

Färdigställande av byggnaden och inflytt

När byggnationen är färdig görs en rad olika prover, därefter hålls en slutbesiktning där hela entreprenaden gås igenom tillsammans med besiktningsmän. El, ventilation, brand, utförande av byggnadsarbeten m.m. gås igenom för att säkerställa att det utförts på rätt sätt och att det uppfyller kraven som ställts i upphandlingen. Därefter ansöks om slutbesked hos bygglovsenheten. När slutbesked beviljats är det fritt fram att flytta in i det nya huset!

Kontakt

Projektledare Johanna Yngve och Lasse Karlsson Tekniska förvaltningen.