Gå till innehållet

Så arbetar vi med resultaten från SCB:s medborgarundersökning

Undersökningarnas resultat är omfattande och kan presenteras på många olika sätt. En stor del av resultatet används direkt i kommunens uppföljningen vilket gör att det är en betydande del i den övergripande styrningen av kommunen.

Vi formar vår kommun tillsammans!

Sett till hela medborgarundersökningen 2018 sticker tre områden ut som särskilt viktiga för invånarna i Östhammars kommun.

Dessa är:

 1. Kommunens vatten och avlopp
 2. Förtroende för kommunens politiker och tjänstemän
 3. Invånarnas inflytande och delaktighet

Vi vill naturligtvis gärna berätta om vad vi gör, och planerar att göra, för att stärka oss inom just dessa områden.

1.  Kommunens vatten och avlopp

Östhammar Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Östhammars kommun. Gästrike Vatten AB är moderbolag och driftbolag som sköter drift, underhåll och utveckling.

Kortfattat läge om vatten och avlopp i Östhammars kommun

Den kommunala vattenförsörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd och svårigheter finns att ansluta fler. Det saknas naturgivna förutsättningar för större uttag av råvatten för dricksvattenproduktion i kommunen och vid flertalet av de kommunala vattentäkterna finns kvalitetsproblem bland annat kopplat till låga grundvattennivåer. Uttagen ur täkterna överskrider den årliga grundvattenbildningen, speciellt vid de senaste nederbördsfattiga åren.

Avloppsreningsverken i framför allt Östhammar och Alunda har en mycket begränsad möjlighet till att möta önskad tillväxt.

Detta gör vi idag för att förbättra läget

 • Östhammars kommun planerar för en långsiktig samverkan kring vattenförsörjningen med Tierps kommun. Samverkan innefattar bland annat att köpa vatten genom att bygga en överföringsledning från Örbyhus för dricksvatten till Alunda och Österbybruk. Projektet drivs av Gästrike Vatten.

Gästrike Vatten genomför;

 • En förstudie för ett nytt reningsverk i Östhammars och Öregrunds tätort.
 • En förstudie för att hitta lämpliga intagsplatser för havsvatten för ett eventuellt avsaltningsverk.
 • Förnyelse av ledningsnät enligt den årliga planen.

Gästrike Vatten är, tillsammans med Östhammars kommun, mycket restriktiva vad gäller tillstånd för nybyggnation samt att ansluta sig till kommunala nätet för vattenförsörjning av dricksvatten och hanteringen av avloppsvatten.

Vad planerar vi att göra för att åtgärda situationen?

 • Gästrike Vatten fortsätter att utreda inför ett nytt vattenverk (kustorterna)
 • Gästrike Vatten kommer att starta en utredning för ett nytt avloppsreningsverk (Alunda)

2.  Förtroende för kommunens politiker och tjänstemän

Vi har i huvudsak, såväl tjänstepersoner som förtroendevalda, arbetat med att skapa förtroende genom att;

 • Vara ärliga, tydliga och raka i vår kommunikation.
 • Respektera invånare och företagare för deras bidrag till samhällsutvecklingen.
 • Vara öppna i alla frågor, och där vi av något skäl inte kan vara öppna, tydligt deklarera detta.
 • Medge våra misstag, rätta dem och göra rätt och vara ödmjuka i situationen.
 • Leverera resultat, dvs. nyttan och kvaliteten för våra invånare och företag.
 • Jobba med ständigt förbättringsarbete, utvecklade uppföljningssystem, lyssna och lära av den återkoppling vi får från brukare, elever och anhöriga och vara tacksamma för återkopplingen.
 • Inte väja för svåra/komplexa/kontroversiella frågor.
 • Ta ansvar för våra resultat, både bra och dåliga. Kommunicera likvärdigt oavsett resultat.
 • Lyssna först, genom att lyssna får vi nya och andra perspektiv.
 • Vara noggranna med vad vi lovar och vilka överenskommelser vi gör. Vi måste alltid stå fast vid våra löften

 Mycket av det förtroendeskapande arbete vi utför sker inom ramen för hur vi kommunicerar och hur vi möjliggör för inflytande och delaktighet. Se nedan.

3.  Invånarnas inflytande och delaktighet

På kommunens hemsida finns ett antal tjänster för att underlätta och uppmuntra delak­tighet och inflytande för kommunens invånare. Du hittar alla tjänsterna här: http://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/

Påverka genom Medborgarmotion
Bland dessa finns delaktighetstjänsten Medborgarmotion som infördes 2018, som ersättning för tjänsterna Medborgarförslag och Namninsamling. Under förra året inkom fyra medborgarmotioner, varav två  fick tillräckligt stöd av invånare för tas om hand av berörd nämnd. Tjänsten Fråga politiken, där du kan ställa en skriftlig fråga till en eller flera politiska partier, genererade under samma period 3 frågeställningar. Samtliga ställda frågor och färdiga svar finns att läsa här: http://www.osthammar.se/sv/dialog/fraga-politiken/

Ring kundtjänst - Östhammar direkt
Öst­hammar direkt (ÖD) hanterade hela 67016 kontakter/ärenden under 2018. Av dessa var 52086 telefonsamtal och 27868 av dessa ärenden hanterades och avslutades av Östhammar direkt. Övriga 24218 samtal kopplades vidare och besvarades av en specifik för­valtning. Antalet mail inkomna till ÖD under 2018 uppgick till 8130 och antal besök på plats var 6244.

Läs protokoll på digitala anslagstavla
Under 2018 lanserades kommunens digitala anslagstavla. Du hittar den här: http://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunens-anslagstavla/ När nämndernas, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll har justerats meddelas det på den elektroniska anslagstavlan. Kommunen publicerar även olika kungörelser och meddelanden om att vissa sammanträden ska hållas. Från anslagen finns det länkar till fler handlingar, t.ex. protokoll och information om vart du kan vända dig om du har frågor. Om du vill överklaga ett beslut finns information om det här.

Delta i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens "riksdag" och det högst beslutande organet i kommunen. Visste du att alla kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på webben? Det gör dom. Här kan du följa mötet i realtid och till exempel ta del av allmänhetens frågestund, som inleder varje sammanträde. Mer om hur Du kan ställa en egen fråga till någon politiker i kommunfullmäktige hittar du här: http://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/stall-en-fraga-till-kommunfullmaktige/

Ge ris och ros - skicka in dina synpunkter
Det är naturligtvis viktigt för oss att få reda på vad vi kan göra bättre eller när saker inte fungerar som de ska. Via den digitala synpunktshanteringen kan du lämna synpunkter på kommunens verksamheter, både på vad du tycker att vi gör bra och vad vi kan förbättra. Synpunktshanteringen hittar du här: http://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/synpunkter-och-klagomal/

Följ och kommentera oss i social medier
Kommunen använder sig även av sociala medier i dialog med medborgarna; Framförallt Facebook men också Twitter, Youtube och Instagram. På Facebook publiceras mycket information och nyheter medan Instagram är ett sätt att följa olika medarbetares eller verksamheters arbete i vardagen. En genväg till våra sociala medie-konton finns på hemsidans startsida. Annars söker du med fördel efter Östhammars kommun i respektive kanal, för att hitta oss.

Möt politiker och tjänstemän
Under vårvintern 2019 planerades och genomfördes en dialogturné med stopp i de större tätorterna. Med på dialogturnén fanns politiker från samtliga nämnder och förvaltningschefer, för att svara på frågor och berätta om verksamheterna. Planen är att samma gäng ger sig ut i höst igen, men att då för att besöka bland annat Valö och Gräsö.

Engagera dig 
I många av kommunens orter och bygder finns utvecklingsgrupper. Dom finns till för att bereda invånarna möjlighet att bidra till utvecklingen i kommunen eller den egna orten. Är du nyfiken på om det finns någon utvecklingsgrupp där du bor eller är du intresserad av att engagera dig, läs mer här: http://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/lokala-utvecklingsgrupper/

Andra sätt att bidra till kommunens utveckling är att rösta i kommunalvalet var 4:e år, engagera sig i något politiskt parti eller rent av bli en av våra drygt 1600 viktiga medarbetare.

Relaterade länkar