Gå till innehållet

Vattenavstängning i Ed i Östhammar natten mellan måndag 4/12 och tisdag 5/12, kl 23-04. Se mer information på Gästrike Vattens hemsida

Krisberedskap

2. Kommunens krisberedskap

Östhammar kommun samverkar med lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle.

Som kommun har vi ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att vi ska samordna planerings-, förberedelse- och krishanteringsarbetet inom kommunens gränser. Vi ska också samordna information till allmänheten.

Vid större kriser, så kallade extraordinära händelser, kan kommunens krisledningsnämnd ta över det politiska ansvaret från andra nämnder om det skulle behövas. 

 

POSOM

I händelse av stora olyckor och katastrofer, när kommunens invånare har ett akut behov av stöd, finns en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM).

POSOM står för - Psykologiskt Och Socialt OMhändertagande och ska vid en krissituation fungera som ett komplement till samhällets ordinarie omhändertagande efter större kriser, olyckor och katastrofer. POSOM har till uppgift att ansvara för planering och samordning av omhändertagandet av anhöriga till, eller människor som drabbats av en olycka eller en större kris.

Gruppen består av representanter från kommunens socialförvaltning, Barn och Utbildningsförvaltning samt lokala företrädare för, polisen, Landstinget/regionen samt kyrkan.