Gå till innehållet

Överklaga beslut som rör dig själv (förvaltningsbesvär)

1. Förvaltningsbesvär

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen, som vanligtvis är Länsstyrelsen eller Förvaltningsrätten, prövar både beslutets laglighet och lämplighet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

2. Vem kan överklaga?

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär. Kommunen är skyldig att tillsammans med själva beslutet också skicka upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

3. Hur överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas (adresseras) till den överprövande instansen men lämnas eller skickas till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Den klagande måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till varför den klagande anser att det är felaktigt.  

4. Tid för överklagandet

Överklagandet ska ha kommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av det. Om det har kommit in i rätt tid, skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent, beslutar kommunen att avvisa det. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.