Gå till innehållet

Överklaga ett allmänt beslut (laglighetsprövning)

1. Laglighetsprövning

Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen. Laglighetsprövning innebär, som namnet antyder, att beslutets laglighet prövas. Prövningen görs av Förvaltningsrätten i Uppsala.  

2. Vem kan överklaga?

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas genom laglighetsprövning.

3. Hur överklagar man?

Vill man överklaga ett beslut, ska det ske skriftligt. Den klagande måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till varför den klagande anser att det är felaktigt.

Adress till förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Uppsala
Box 1853
751 48 Uppsala

 

4. Förvaltningsrätten kan upphäva ett beslut om

  • Beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning

Även om Förvaltningsrätten upphäver ett överklagat beslut kan Förvaltningsrätten inte sätta ett annat beslut i dess ställe.

5. Tid för överklagandet

Överklagan ska skickas till förvaltningsrätten. Den ska ha kommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att information om att beslutsprotokollet är justerat har satts upp på kommunens officiella anslagstavla.  Den officiella anslagstavlan finns på kommunens webbplats.

Kommunens anslagstavla

Kontakta oss