Gå till innehållet

Överklaga ett allmänt beslut (laglighetsprövning)

4. Förvaltningsrätten kan upphäva ett beslut om

  • Beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning

Även om Förvaltningsrätten upphäver ett överklagat beslut kan Förvaltningsrätten inte sätta ett annat beslut i dess ställe.

Kontakta oss