Gå till innehållet

Slutförvar för använt kärnbränsle

År 2011 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun. Granskningen och prövningen av ansökan är omfattande och ännu är inget beslut fattat. Regeringen beslutar om verksamheten ska få tillstånd men för att regeringen ska få tillåta verksamheten krävs enligt den så kallade vetorätten att kommunfullmäktige i Östhammars kommun säger ja till ansökan. Även Oskarshamns kommun har vetorätt i prövningen eftersom ansökan även omfattar en ny inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle i Oskarshamns kommun. Oskarshamns kommun har meddelat att de ställer sig positiva till ansökan. 

Det finns en vetoventil för regeringen, men det ska till mycket speciella förutsättningar för att de ska använda den och säga ja trots att en kommun sagt nej.

Östhammars kommun deltar aktivt i processen och har genom sin vetorätt en viktig roll i prövningen. I samband med att Forsmark valdes som plats bildade Östhammars kommun en slutförvarsorganisation bestående av såväl politiker som tjänstepersoner.

Inställd folkomröstning

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun beslutade den 30 januari 2018 att ställa in den lokala folkomröstning om slutförvaret som var planerad att hållas i mars 2018. Beslutet fattades efter att Mark- och miljödomstolen i sitt yttrande till regeringen skrivit att de anser att det finns kvarstående osäkerheter gällande slutförvarsanläggningen.

Vad händer nu?

Miljö- och energidepartementet handlägger sedan i januari 2018 ärendet åt regeringen och innan dess har Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten berett ansökan. 

Läs mer

Östhammars kommun har på uppdrag av slutförvarsorganisationen skapat en webbplats som samlar all kommunens information relaterad till slutförvarsfrågan. Webben heter ”Slutförvar Forsmark” och länk till den hittar du här till höger.

Kontakter

Relaterade länkar