Gå till innehållet

Slutförvar för låg- och medelaktivt kortlivat radioaktivt avfall (SFR)

Det finns sedan slutet av 1980-talet ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark i Östhammars kommun. År 2014 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in en ansökan om att få bygga ut den befintliga anläggningen.

Den befintliga slutförvarsanläggningen rymmer kortlivat låg- och medelaktivt driftavfall från de svenska kärnkraftverken men även avfall från svensk forskning, sjukvård och industri. Den planerade utbyggnaden ska i första hand rymma rivningsavfall från de svenska kärnkraftverken.

En omfattande rättslig prövning

Beslut om tillstånd fattas av regeringen efter beredning av ärendet hos Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Men för att regeringen ska få tillåta verksamheten krävs enligt den så kallade vetorätten att kommunfullmäktige i Östhammars kommun säger ja till ansökan.

Det finns en vetoventil för regeringen, men det ska till mycket speciella förutsättningar för att de ska använda den och säga ja trots att en kommun sagt nej.

Östhammars kommun deltar aktivt i processen och har genom sin vetorätt en viktig roll i prövningen. Kommunen har en slutförvarsorganisation som följer såväl denna ansökan som ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Vad händer nu?

I december 2017 kungjordes ansökan om utbyggnad av SFR. Synpunkter på ansökan skulle lämnas senast i mars 2018 men några parter har begärt och beviljats förlängd tid. Strålsäkerhetsmyndigheten har fått förlängd tid för att yttra sig till den 21 januari 2019.

Innan Mark- och miljödomstolen lämnar över ärendet till regeringen kommer det att hållas huvudförhandling i domstolen. Det är i dagsläget oklart när den kommer att hållas men preliminärt under hösten 2019.

Läs mer

Östhammars kommun har på uppdrag av slutförvarsorganisationen skapat en webbplats som samlar all kommunens information relaterad till slutförvarsfrågan. Webben heter ”Slutförvar Forsmark” och länk till den hittar du här till höger.

 

Kontakter

Relaterade länkar