Gå till innehållet

Information till de politiska partierna om de allmänna valen 2022

På den här sidan finns information som berör de partier som ställer upp i valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige i valet 2022. Här kommer du som företrädare hitta information om vallokaler, vad som gäller för utdelning av valsedlar, kampanjande i anslutning till vallokal med mera.

Distribution och utläggning av valsedlar

Utläggning av valsedlar

 Från och med 1 februari 2022 är det valnämnden som ansvarar för att lägga ut alla valsedlar i valsedelställen. Det innebär att partiföreträdare lämnar sina valsedlar till röstmottagarna i vallokalen som kommer att placera ut dem i valsedelställen. Röstmottagarna kommer fylla på med valsedlar så länge ett lager finns.

Partier ansvarar som tidigare för att distribuera valsedlar till vallokaler. För att ha rätt att få sina valsedlar utlagda i vallokalen måste partiet ha anmält att de deltar i valet.

Läs mer om regler för deltagande i val och om anmälan av deltagande på valmyndighetens hemsida.

Länk till Valmyndighetens hemsida - anmäl deltagande i val

Distribution av valsedlar

Partierna som ställer upp i valet har ansvar för att distribuera valsedlar till vallokaler med undantag av de valsedlar som valnämnden ansvarar för att tillhandahålla i 8 kap. 2 § vallagen (2005:837). Valnämnden ser därför till att det alltid ska finnas blanka valsedlar samt valsedlar med partibeteckning (endast partinamn) för partier som:
  • har fått minst 1 % av det totala antalet röster i riksdagsvalen 2014 eller 2018. Partier som begär det ska få partivalsedlar utlagda i valet till riksdag, kommun och region.
  • redan är representerade i kommun- eller regionfullmäktige. Partier som är representerade i region- eller kommunfullmäktige har endast rätt att få partivalsedlar utdelade i valet till det politiska organ de redan är representerat.

Valnämnden har beslutat, 2022-02-15 §6, att inte erbjuda ytterligare distribution av valsedlar till partier som deltar i valet 2022. Det innebär att partierna själva måste leverera valsedlar till röstningslokalerna. Röstmottagarna hjälper till genom att löpande fylla på valsedlar, av de valsedlar som levererats till lokalen. Våra röstmottagare kommer att vara noga med informera väljare om att de som inte hittar valsedel för ett parti de vill rösta på kan skriva partiets namn på en blank valsedel. I lokalerna kommer en lista med anmälda partier att finnas.

Vallokaler i Östhammars kommun 2022

Adress och öppettider till val- och förtidsröstningslokaler i Östhammars kommun

Läs mer om bestämmelser om valsedlar i vallagen - Länk till Riksdagens hemsida 

Kampanjande och affischering

Genom kampanjaktiviteter får de politiska partierna som deltar i valet möjlighet att sprida information till väljarna om hur partiet vill styra landet, regionen eller kommunen under nästkommande mandatperiod. Här kan du läsa mer om vad som gäller för bland annat kampanjande och affischering i Östhammars kommun.

Allmänna sammankomster

 För partier som vill anordna valkampanjaktiviteter på allmän plats behöver partiet ansöka om tillstånd hos polismyndigheten enligt 2 kap. 4 § ordningslagen. Med allmän plats räknas bland annat allmänna vägar, gator, vägar, torg och parker. I Östhammars kommun räknas också lekplatser, skolgårdar, begravningsplatser, naturreservat och badplatser som allmän plats. Läs mer i våra Lokala föreskrifter, se länk under "Relaterade länkar".
 
Med allmän sammankomst räknas valkampanjaktiviteter som demonstrationer, manifestationer och opinionsyttringar exempelvis valmöten, valtal eller att dela ut flygblad.
 
Du ansöker om tillstånd att ordna en allmän sammankomst via polisens hemsida. Tänk på att skicka in ansökningar i god tid för att polisen ska kunna handlägga din begäran.

Länk till polismyndighetens hemsida - ansökan om tillstånd för allmän sammankomst

Användning av allmän plats

Om partiet vill använda en allmän plats exempelvis ställa upp en valstuga, affischera på offentlig plats eller använda en scen för ett valtal eller liknande behöver partiet ansöka om tillstånd från polismyndigheten enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.

Enligt kommunens allmänna ordningsföreskrifter krävs tillstånd för att sätta upp valaffischer som vetter mot offentlig plats. Tillstånd krävs inte för att sätta upp affischer på allmänna anslagstavlor, reklampelare eller liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Likaså krävs det enligt ordningsföreskrifterna tillstånd för att använda högtalarutrustning eller liknande för att sprida information, reklam eller propaganda som riktar sig till personer på allmän plats.

Du ansöker om tillstånd att använda allmän plats via polisens hemsida. Tänk på att skicka in ansökningar i god tid för att polisen ska kunna handlägga din begäran. För användning av allmän plats kommer kommunen att ta ut en avgift.

Länk till polisens hemsida - ansökan om tillstånd för användning av allmän plats 

Att tänka på!

På röstmottagningsställen (förtidsröstningslokaler eller vallokaler) eller i direkt anslutning till dessa får det, enligt 8 kap. 3 § vallagen, inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. 

Förbudet omfattar inte utdelandet av valsedlar utanför röstmottagningsställen under pågående röstning. Dock får man inte stå så att man hindrar valdeltagre att sig in i röstnings- och vallokaler. För valsedelutdelning krävs inte tillstånd från polismyndigheten. 

Mer information

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta valmyndigheten eller valkansliet i din kommun