Gå till innehållet

Jobba i förskolan

Alla våra förskolor har närhet till naturen som inspirerar till lek och lärande.  För oss är det viktigt att alla barn ska känna trygghet och välbefinnande när de är hos oss. 

Barn på förskolan 600

Vårt mål är att alla barn ska få goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Barnen lär och utvecklas från de första orden fram till att de börjar i första klass och därför är rollerna som förskollärare eller barnskötare viktiga. 

Arbetet i förskolan innebär att utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation, matematik, naturkunskap och teknik. Vi jobbar i arbetslag och tillsammans ansvarar vi för att planera en verksamhet som är anpassad både till det enskilda barnet och till gruppens behov.

Varje barn ska få sina behov tillgodosedda. Vi erbjuder en god lärmiljö och pedagogerna arbetar för att alla barn i barngruppen ska ges förutsättningar för utveckling, lek och lärande. Det betyder att vi ger extra mycket stöd till de barn som behöver det för sin utveckling. 

Alla barn ska mötas av aktiva pedagoger som gör medvetna val i undervisningen 

Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.

Utbildningen i förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Att arbeta som förskollärare eller barnskötare i förskolan hos oss är att vara med och lägga den allra viktigaste grunden.

Du får vara med och bidra till en utbildning som utgår från en helhetssyn på barnet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen främjar vi i förskolan barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Du får vara med och bidra till att utbildningen präglas av omsorg om barnens välbefinnande och trygghet. Du är med och gör det möjligt för att alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg.

Du får vara med och bidra till att barnen i våra förskolor ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.

Förskolans pedagoger har nära samarbete med specialpedagog och logoped där vi i lärmiljödialoger arbetar aktivt med våra lärmiljöer på ett systematiskt och välplanerat sätt.

Relaterade länkar