Gå till innehållet

Landsbygdsutveckling

Landsbygden, en viktig del av Östhammars kommun

I vår kommun finns mycket landsbygd och den ska vi värna om. Vi som jobbar med näringsliv- och landsbygdsfrågor i Östhammars kommun gör kontinuerligt besök hos företagare inom de gröna näringarna och samarbetar med LRF. Det är en bransch som har många utmaningar, men det finns också många möjligheter. Vi vill och en levande landsbygd. 

Tänk på att du behöver anmäla även till kommunen om du ändrar användningsområde för din verksamhet (eller delar av den) tex från lantbruk till verkstad, gårdsbutik eller dyl. Se mer info under "tillstånd, lov och tillsyn" samt under företagsservice - företagslotsning.

För dig som företagare i kommunen och även förening finns ett antal möjligheter att söka stöd för olika projekt och investeringar som vi har sammanställt i länkarna.

Vidare finns länkar till aktuella projekt på landsbygden samt aktuella frågor som vi arbetar med. Välkommen att kontakta oss.

Investeringsstödet till nya jobb på landsbygden

Du kan få stöd till investeringar i anläggningar, utrustningar och maskiner i
ditt företag på landsbygden om investeringen leder till fler arbetstillfällen.

Stödet kan sökas av företag inom branscherna turism, omsorg, tillverkning, tjänster, detalj- och partihandel, hantverk, restaurang, samt kultur och nöjen med vissa undantag.

Investeringar i kommersiell och offentlig service

Du kan få stöd för investeringar som leder till bättre tillgång till service på landsbygden. Stödet kan till exempel sökas för investeringar i dagligvarubutiker och drivmedelsstationer, men även för att etablera servicepunkter på gårdsbutiker, campingplatser, etc. Nya lösningar för distribution och logistik kan också få stöd i denna åtgärd. Viktigt är att stödet söks innan du gör din investering.

Läs mer om landsbygdsutveckling på länsstyrelsens hemsida.

För mer info
Landsbygdsenheten på Länsstyrelsen
E-post till landsbygdsutveckling
Telefon växel 010-223 30 0

Stöd till lantbrukare och verksamma på landsbygden

Här kan du läsa mer om service och satsningar på landsbygden, lantbruk skogsbruk och trädgård och fiske och vattenbruk, livsmedel och natur- och kulturvård.

https://jordbruksverket.se/stod

Företagare eller förening? Du kan söka projektmedel för landsbygdsutveckling

Upplandsbygd LLU – Lokalt Ledd Utveckling (Leader)

Upplandsbygd LLU arbetar med jordbruksfonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden.

Upplandsbygd har följande mål:

  • Skapa samverkan för att utveckla produkter, marknadskanaler och tjänster som stärker landsbygdsföretagen och servicenivån på landsbygden.
  • Stärka samspelet mellan land och stad för att öka kunskapsutbytet, koppla resursflöden och tillgängliggöra landsbygdens resurser
  • Främja aktiviteter som gör landsbygden attraktiv

Här kan du läsa mer om hur du söker stöden
Här hittar du kontaktuppgifter till Upplandsbygd

Projekt på landsbygden

Här kan du läsa mer om de projekt Östhammars kommun är och har varit involverade i ex. ”Hus på landsbygden” och bildandet av ”Sveriges Fiskekommuner

Hus på landsbygden

Projektet har gått ut på att hitta outnyttjade fastigheter på landsbygden som inte används. Östhammars kommun har gjort en inventering av tomma bostadshus och fastigheter. Det kan handla om hus som står tomma och öde men det kan också vara ställen där en släkt inte orkar ta tag i frågan. Eller hus som används sparsamt för fritid och kan övergå till permanentbostad.

 

Förutom bostäder kan det också handla om mark eller lokaler som kan vara intressanta för småföretagsamhet.

Har du tips om fastigheter och personer som kan vara intressanta i det fortsatta arbetet? Känner du till något tomt hus, någon som vill komma igång med försäljning eller uthyrning?

Välkommen att kontakta Östhammar direkt
osthammardirekt@osthammar.se 
0173-86000

  

Sveriges Fiskekommuner – bildande av samverkansnät för kustfisket
I ett upprop i juli 2017 konstaterade ett tjugotal kustkommuner – från Strömstad i väst till Östhammar i norr – att det lokala fisket är en viktig näring för Sveriges kustkommuner, men att många hyste stor oro över dess framtid.

Kommunernas agerande välkomnades av bland annat näringsdepartementet som samma höst bjöd uppropskommunerna till rundabordssamtal tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket. Sedan dess har debatten om det svenska yrkesfiskets framtid tagit fart och i takt med det har behovet av stärkt samverkan, ökat informationsutbyte och intressebevakning blivit allt mer aktuellt för kommunerna.

För att underlätta ett målinriktat samarbete, beslöt kustkommunerna att ansöka projektmedel inom Europeiska havs- och fiskerifonden. Projektet, med en budget på 1,2 miljoner kronor, leds av Simrishamns kommuns Marint centrum och pågår i 18 månader.

Det kustnära fisket är utsatt för stora svårigheter, men genom att gå ihop, kan kommunerna samla kunskap från olika regioner till en gemensam, heltäckande bild av den lokala fiskerinäringen. Mångfalden är en stor utmaning, men å andra sidan har vi kustfiskare kvar i våra kommuner. Genom att förbättra dialogen mellan kommuner och det lokala fisket hoppas vi kunna identifiera viktiga faktorer och intressen.

Östhammars kommun är med i projektet som leds av en regional samordnare. För mer information och kontakt:

Lars Olof Lindell
larsolof.lindell@gmail.com
070-3053645

Aktuella frågor på landsbygden

 

Anropsstyrd kollektivtrafik i skärgården
Skärgårdens öar i Östhammars kommun utan fast landförbindelse har idag ingen tillgång till kollektivtrafik i länet. De boende har i skrivelse till kommunstyrelsen beskrivit sin oro för situationen och de önskar att anropsstyrd trafik införs på öarna som idag saknar fast landförbindelse. 

Detta önskemål har framförts av Östhammars kommun vid samrådet om nytt regionalt trafikförsörjningsprogram då kommunen anser att ansvaret för kollektivtrafiken även bör omfatta dessa delar av länet.

Kommunstyrelsen arbetsutskott gav 2020-10-14 förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att starta ett pilotprojekt tillsammans med Region Uppsala, inklusive finansiering.

Syftet med pilotprojektet är att skapa erfarenheter inför en eventuell regional samordning av de samhällsbetalda resorna och den anropsstyrda kollektivtrafiken där även boende på öarna utan fast landförbindelse ingår. Idag har öarna 42 fast boende och totalt finns ca 300 fastigheter på de berörda öarna Rävsten, Hälsingen, Stora Risten, Ormön och Fälön.

Östhammars kommun försöker nu tillsammans med Region Uppsala (UL) få till stånd detta projekt att påbörjas 1 april 2021.

Kontakter