Gå till innehållet

Mervärdesavtalet

I april 2009 skrevs ett avtal - Mervärdesavtalet – mellan Östhammars kommun, Oskarshamns kommun, Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) och SKB:s ägare. Det var ett resultat av ett initiativ som Östhammars och Oskarshamns kommuner tog 2007 för att skapa mervärden i kommunerna under arbetet med att skapa ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Avtalet är till nytta för de som bor i kommunen idag eller vill bo här i framtiden och för SKB som vill att det ska finnas ett starkt och väl fungerande samhälle i de orter där använt kärnbränsle hanteras och lagras.

Mervärdesavtalet ska skapa värden på sammanlagt 1,5-2 miljarder kronor i kommunerna. Värdet på en insats beräknas utifrån den effekt insatsen får för samhället. Insatserna ska bidra till att skapa goda förutsättningar att bo, driva verksamhet och etablera sig i Östhammars och Oskarshamns kommuner. Det kan gälla exempelvis stärkt arbetsmarknad, satsningar på infrastruktur och näringslivsutveckling. 

Skilda verksamheter inom kommunen

Det är verksamhetsområde Växande kommun i Sektor samhälle som granskar slutförvarsfrågan på Östhammars kommun och bland annat ansvarar för remissvaren från kommunen.  De stödjer också kommunfullmäktige och de förtroendevalda i frågor som gäller slutförvaret.

Insatserna inom mervärdesavtalet förbereds, kommuniceras och följs upp av näringslivsfunktionen i Sektor samhälle (på tjänstemannanivå) och Kommunstyrelsens arbetsutskott (på politisk nivå).

Kommunen föreslår insatser

Förslag på insatser lyfts från kommunen till styrgruppen för mervärdesavtalet som beslutar om en insats ska genomföras eller inte. Många gånger genomförs också förstudier inom ramen för avtalet för att bedöma vilken effekt en insats skulle få för samhällsnyttan.

Några av de mest uppmärksammade insatserna i Östhammars kommun är Föreningslyftet, Entreprenörskap i skolan, Teknikcollege och SKB Näringslivsutveckling.

Pågående mervärdesprojekt är bland annat satsningen på Österbybruk som kultur- och upplevelsecentrum där lokalen Ånghammaren uppdateras för att bli en fullt rustad kultur- och evenemangshall och ortsutvecklingsinsatserna inom Program Alunda.