Gå till innehållet

Om Näringsliv och tillväxt

I Östhammars kommun menar vi att ett starkt och välmående näringsliv säkerställer skatteintäkter och en långsiktig offentlig service och att företagens välmående i hög grad beror på hur väl den offentliga servicen fungerar – allt ifrån t ex kollektivtrafik till förskola, från bygglov till fritidsutbud, från boenden till kundtjänst.

För att förbättra företagsklimatet behöver det näringslivsfrämjande arbetet i kommunen integreras närmare med de delar av den offentliga servicen som företagarna kommer i kontakt med och/eller som påverkar bilden av det offentliga arbetet. En synvända behöver ske där det dubbla perspektivet med både myndighetsutövning och service finns med.

I Östhammars kommun finns ca 1 500 företag där minst en person har sin huvudsakliga sysselsättning. Ungefär 600 har också minst en anställd. Bakom varje företag finns en företagare som vill förverkliga sina drömmar och har tagit kontroll över sin egen försörjning. Många av dessa företagare har också skapat jobb åt andra, och vår strävan i kommunen är att vara en medspelare i företagarens vardag.

Det näringslivsfrämjande arbetet behöver vara en del av det som påverkar företagarnas bild av skolans attityder till företagande, det som påverkar företagarnas bild av möjligheten att få tillgång till relevant kompetens, det som påverkar företagarnas bild av informationen till företagen, det som påverkar företagarnas bild av kommunens upphandling, det som påverkar tjänstemännens attityder till företagande osv. Politik och tjänstemän behöver arbeta tillsammans för att skapa en positiv utveckling.

Följande mål har antagits i kommunfullmäktige

INSTANS

MÅL

BESKRIVNING

Kommunstyrelsen

Ett välmående näringsliv

För att skapa en gynnsam miljö för företagande och ekonomisk utveckling i kommunen är det viktigt att förbättra företagsklimatet.

Bygg- och miljönämnden

Införa rådgivningsfika

Nämnden uppdras att införa rådgivningsfika för den som har ett myndighetsärende hos nämnden där målet är att minst 100 personer per år ska ha en sådan fikastund.

Bygg- och miljönämnden

Ge vägledning i bygg- och miljöärenden

Östhammars kommun ska uppfattas som en samarbetspartner och inte en motpart. En viktig del i detta är att kommunen är lika mån om ett positivt utfall i myndighetsutövandet som kommuninvånaren.

Bygg- och miljönämnden

Utreda förenklade processer

Det ska vara enkelt att ansöka om ett lov/tillstånd och kontakta kommunen i dessa ärenden. Nämnden får i uppdrag att utreda hur dagens processer kostnadseffektivt kan förenklas.

Samtliga mål mäts i både NKI och i Svenskt näringslivs enkät och en samlad bedömning kommer att ligga till grund i bedömningen om målet är uppnått.

Övriga antagna mål

Kommunförvaltningens ledningsgrupp har enats om att fyra av de områden som mäts i Svenskt Näringslivs enkät ska prioriteras extra. Syftet är att bilden av Östhammars kommun som en företagarvänlig kommun ska stärkas och målet är att Svenskt näringslivs respondenter i enkätsvaren senast 2025 ska ge ett genomsnittligt betyg över 3,0 på frågor om:

 • Tjänstemännens attityder
 • Kommunens service och bemötande
 • Skolans kontakter med näringslivet
 • I det sammanfattande omdömet

Kommunstyrelsen har valt att fokusera extra på två om områden (beslut väntas tas under T3):

 • Kommunpolitikers attityder
 • Dialogen med kommunens beslutsfattare

 

statistiknäringsliv

Kommunförvaltningens ledningsgrupp kommer även att:

 • Genomföra företagsbesök, oavsett roll
 • Kommunicera genomförda företagsbesök
 • Kommunicera de insatser som görs för ett bättre näringslivsklimat, t ex UF-insatser, företagsfika, lotsmöten
 • Anta ett näringslivsfokus vid beslutsfattande
 • Ha fokus i arbetet som mer riktar sig utåt än inåt

Förvaltningen inför en servicegaranti för alla företagskontakter med Östhammars kommun

 • Företagare som kontaktar kommunens kundtjänst får en namngiven kontaktperson för sitt ärende inom 24 timmar på vardagar
 • Tjänstepersoner som är kontaktpersoner i kundärenden svarar på meddelande i mobilsvar och/eller mejl inom 24 timmar på vardagar
 • I kontakter med det lokala näringslivet är vi alltid serviceorienterade och som ambassadörer för kommunen talar vi väl om kommunens verksamheter, medarbetare och chefer. Har något blivit fel skyller vi aldrig ifrån oss, tar reda på fakta och tar ansvaret för att misstag omsätts till lärdomar för organisationen.

I arbetet med servicegarantin är en utmaning de tekniska förutsättningar som finns i dagsläget samt att säkerställa att alla medarbetare har förutsättningar för att kunna leverera detta.

Övriga insatser

 • Dialogmöten inför upphandlingar
 • Lotsmöten
 • Planläggning av industri- och kontorsfastigheter
 • Rådgivning/Coaching till nyföretagare
 • Välkomstbrev till nya/nyetablerade verksamheter

Med dessa insatser är vår tro och förhoppning att de näringsidkare som idag inte upplever näringslivsklimatet som positivt ska få en ny och förbättrad uppfattning om kommunen i framtiden.