Gå till innehållet

Miljöfarlig verksamhet

1. Miljöfarlig verksamhet

Många verksamheter som bedrivs i samhället påverkar vår miljö och kan omfattas av miljöbalkens bestämmelser. Det kan vara verksamheter som riskerar att störa omgivningen med exempelvis buller eller lukt, som hanterar kemikalier eller avfall, eller som orsakar utsläpp till mark, luft eller vatten. För att få bedriva en sådan verksamhet kan du behöva söka tillstånd hos länsstyrelsen eller göra en anmälan till kommunen.

Bygg- och miljönämnden handlägger anmälningspliktiga verksamheter, exempelvis:

  • energianläggningar
  • jordbruk
  • avloppsreningsverk
  • avfallsstationer
  • bensinstationer
  • täkter
  • avloppsanläggningar
  • hantering och lagring av avfall

Du som ska starta eller ändra en miljöfarlig verksamhet behöver göra en anmälan av din verksamhet. Detta ska göras skriftligt till Bygg- och miljönämnden

Det är bygg- och miljönämnden som fattar beslut om nya verksamheter, och de sammanträder en (1) gång i månaden. Vill du veta när ditt ärende tas upp av nämnden för beslut, kontakta Bygg- och miljönämnden.

I miljöprövningsförordningen kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga.

Miljöprövningsförordningen

Kontakta oss