Gå till innehållet

Miljöfarlig verksamhet

1. Miljöfarlig verksamhet

Många verksamheter som bedrivs i samhället påverkar vår miljö och kan omfattas av miljöbalkens bestämmelser. Det kan vara verksamheter som riskerar att störa omgivningen med exempelvis buller eller lukt, som hanterar kemikalier eller avfall, eller som orsakar utsläpp till mark, luft eller vatten. För att få bedriva en sådan verksamhet kan du behöva söka tillstånd hos länsstyrelsen eller göra en anmälan till kommunen.

Bygg- och miljönämnden handlägger anmälningspliktiga verksamheter, exempelvis:

 • energianläggningar
 • jordbruk
 • avloppsreningsverk
 • avfallsstationer
 • bensinstationer
 • täkter
 • avloppsanläggningar
 • hantering och lagring av avfall

Du som ska starta eller ändra en miljöfarlig verksamhet behöver göra en anmälan av din verksamhet. Detta ska göras skriftligt till Bygg- och miljönämnden

Det är bygg- och miljönämnden som fattar beslut om nya verksamheter, och de sammanträder en (1) gång i månaden. Vill du veta när ditt ärende tas upp av nämnden för beslut, kontakta Bygg- och miljönämnden.

I miljöprövningsförordningen kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga.

Miljöprövningsförordningen

2. Vad ska ingå i anmälan?

I anmälan ska du beskriva:

 • vad det är du ska göra
 • hur verksamheten påverkar miljön
 • hur du följer miljöbalkens hänsynsregler

Syftet med anmälningsplikten är att Bygg- och miljönämnden ska få tillfälle att bedöma miljöeffekterna av verksamheten, till exempel om platsen för verksamheten är lämplig, hur omgivningen kommer att störas eller påverkas, samt om de föreslagna försiktighetsmåtten är tillräckliga.

Bygg- och miljönämnden handlägger din anmälan och skriver ett beslut. Om det behövs kan du få krav på dig om att vidta skyddsåtgärder för att minska risken för negativ påverkan från din verksamhet.

Vid behov tar Bygg- och miljönämnden även kontakt med boende och verksamheter i området som kan komma att påverkas av din verksamhet, och ger dem möjlighet att lämna synpunkter på din anmälan.

3. Vem har ansvar för tillsynen av miljöfarliga verksamheter?

I Östhammars kommun har bygg- och miljönämnden tillsynen över miljöfarliga verksamheter. Det är inspektörer på Sektor samhälle som utför tillsynen.

Syftet med kommunens tillsyn är att se till att miljölagstiftningen följs, och underlätta för en hållbar utveckling, så att nuvarande och kommande generationer får leva i en god och hälsosam miljö. I tillsynen ingår att kontrollera att regler om miljö och hälsa följs, samt ge råd. Särskilda regler för hur kommunens tillsyn ska gå till finns i miljöbalken. En avgift tas ut för tillsynen.

4. Varför egenkontroll?

Alla som yrkesmässigt bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll för att motverka och förebygga olägenheter för miljön och för människors hälsa. För verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken gäller mer preciserade krav. Dessa krav finns i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901).

Som verksamhetsutövare är du skyldig att ha väl fungerade rutiner för din verksamhet och kunskap om den lagstiftning som du berörs av.

Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa dessa rutiner och för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till människors hälsa och miljön. Du ska bland annat kunna redovisa ditt företags driftkontroll, förteckning över kemikalier, hantering av farligt avfall och i vissa fall även genomföra mätningar av utsläpp till luft, vatten med mera.

Beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver kan du även behöva lämna in en miljörapport eller årsrapport.

Läs mer och få tips på egenkontrollens utformning i Naturvårdsverkets faktablad om egenkontroll för C-verksamhet. 

Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901)

5. Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Om du driver en verksamhet som berörs av miljöbalken ska du betala avgift för prövning och tillsyn. Kommunen får ta betalt av verksamhetsutövarna för att finansiera tillsynsarbetet. Principen bakom detta kallas "förorenaren betalar". Det är en EU-regel som innebär att den som påverkar människans hälsa eller miljön ska betala myndigheternas kostnad för tillsyn. Kommunen tar även ut en timavgift vid befogade klagomål som handläggs med stöd i miljöbalken.

Det är miljöbalken och den kommunala taxan som styr avgiften för prövning och tillsyn. Avgiften omfattar den faktiska handläggningstiden som verksamheten kräver.

Handläggning kan till exempel vara:

 • kontakter med berörda
 • samråd med andra myndigheter
 • inspektioner och kontroller
 • provtagning
 • granskning av års- och miljörapporter
 • anteckningar
 • skrivelser och underlag

6. Fast avgift eller timavgift?

Verksamheter som får regelbunden tillsyn betalar en fast årsavgift. De fasta avgifterna bygger på klassningar som organisationen Sveriges kommuner och landsting har gjort. Klassningarna baseras på enskilda bedömningar av hur många timmars tillsyn olika typer av verksamhet behöver.

Verksamheter som inte betalar en fast årlig avgift får betala för miljötillsynen per timme, det vill säga en timavgift. Om verksamheten uppfyller miljöbalkens krav och är välskött behövs det oftast färre timmar för tillsyn, och timavgiften blir lägre.

Avgifterna ska täcka kommunens kostnader för tillsynen.

7. Hur höga är avgifterna?

Taxan är anpassad efter gällande miljökrav och kostnader. Kommunen kan för varje kalenderår besluta om att justera avgifterna i taxan.

Taxa för prövning inom miljöbalken 5 maj 2021

Beslut om taxa för prövning av ärende som gäller miljöbalken.

9. Sevesoanläggning

Kontakta oss