Gå till innehållet

Miljöfarlig verksamhet

4. Varför egenkontroll?

Alla som yrkesmässigt bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll för att motverka och förebygga olägenheter för miljön och för människors hälsa. För verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken gäller mer preciserade krav. Dessa krav finns i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901).

Som verksamhetsutövare är du skyldig att ha väl fungerade rutiner för din verksamhet och kunskap om den lagstiftning som du berörs av.

Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa dessa rutiner och för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till människors hälsa och miljön. Du ska bland annat kunna redovisa ditt företags driftkontroll, förteckning över kemikalier, hantering av farligt avfall och i vissa fall även genomföra mätningar av utsläpp till luft, vatten med mera.

Beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver kan du även behöva lämna in en miljörapport eller årsrapport.

Läs mer och få tips på egenkontrollens utformning i Naturvårdsverkets faktablad om egenkontroll för C-verksamhet. 

Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901)

Kontakta oss