Gå till innehållet

Serveringstillstånd

1. Serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker samt starköl mot ersättning krävs serveringstillstånd. I Östhammars kommun finns cirka 45 verksamheter som har stadigvarande serveringstillstånd. 

Det finns olika typer av serveringstillstånd. De kan gälla servering till slutna sällskap eller allmänheten. De kan vara stadigvarande eller tillfälliga, gälla året runt, under en viss period eller vid ett enstaka tillfälle.

När krävs serveringstillstånd?

Servering av alkoholdrycker får inte ske utan serveringstillstånd. Med begreppet servering avses försäljning av alkoholdrycker. Det är med andra ord så att du som ska servera alkohol nästan alltid behöver ansöka om serveringstillstånd hos kommunen, i det här fallet hos oss i Östhammar och serveringstillståndsenheten för alkohol och tobak.

Exempel på när serveringstillstånd behövs:

 • Restaurangverksamhet med alkoholservering.

 • Servering av alkohol till slutna sällskap som föreningar eller företag i festvåningar eller klubblokaler.

 • Tillfälligt serveringstillstånd behövs också vid servering i samband med festivaler, personalfester och liknande

När krävs inte serveringstillstånd?

Observera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att servering ska kunna ske utan tillstånd.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen av alkohol:

 • avser ett enstaka tillfälle av privat karaktär för i förväg bestämda personer,

 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och

 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Serveringen ska följa alkohollagen

I Sverige finns en alkohollag. Lagen är en skyddslag och finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion av alkohol och en alltför tidig alkoholdebut bland ungdomar. Lagen reglerar bland annat vad som krävs för att beviljas ett serveringstillstånd och hur verksamheten ska skötas.

Alkohollagen och Östhammars kommuns riktlinjer för serveringstillstånd ligger till grund för vårt arbete med att handlägga ansökningar om serveringstillstånd och att utbilda och kontrollera verksamheter.

2. Olika sorters serveringstillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd. De kan gälla servering till slutna sällskap eller allmänheten. De kan vara stadigvarande eller tillfälliga, gälla året runt, under en viss period eller vid ett enstaka tillfälle.

Allmänheten

Stadigvarande tillstånd

Tillfälligt tillstånd

Slutna sällskap

Stadigvarande tillstånd

Stadigvarande cateringtillstånd

Tillfälligt tillstånd

Ansökan

Blanketter

Allmänheten

Stadigvarande tillstånd

Ett stadigvarande tillstånd kan antingen gälla året runt eller under en viss tid av året, årligen återkommande, så kallade säsongsrättigheter. Exempel på säsongsrättighet är en restaurang som har tillstånd för servering endast under sommarmånaderna.

Serveringstillstånd till allmänheten är alltid kopplat till en viss lokal, varför sökanden måste ha dispositionsrätt till lokalen. Serveringsstället måste ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter, detta gäller förrätter, huvudrätter och efterrätter och minikravet är tre olika rätter per kategori.

Verksamheten ska också vara registrerad för livsmedelshantering.

Ansökningsavgift för ett stadigvarande serveringstillstånd är 10 000 kronor.

Tillfälligt tillstånd

Tillfälliga tillstånd ges vid enstaka tillfälle och ska ingå i ett evenemang som i sig är seriöst. Restriktivitet ska råda vid alkoholservering som riktar sig huvudsakligen till ungdomar. Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet.

För att få tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska lagad eller på annat sätt tillredd mat erbjudas. Sökande ska också ha anmält sin tillfälliga livsmedelshantering.

Observera att tillfälliga tillstånd inte kan beviljas i sådana lokaler där det redan finns ett gällande stadigvarande serveringstillstånd.

Ansökningsavgift för ett tillfälligt tillstånd till allmänheten är 6 000 kronor per tillfälle. 

Slutna sällskap

Stadigvarande tillstånd

Stadigvarande tillstånd ges antingen året runt eller under en viss tid årligen återkommande.

Sökanden ska ha dispositionsrätt till lokalen och lagad eller på annat sätt tillredd mat ska erbjudas. För att det ska kunna vara fråga om ett slutet sällskap krävs bl.a att medlemskretsen är av begränsad omfattning och känd före den aktuella tillställningen och att medlemmarna har ett gemensamt intresse förutom den aktuella tillställningen. Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av utomstående gäster under pågående tillställning. 

Ansökningsavgift för ett stadigvarande serveringstillstånd är 2 400 kronor.

Stadigvarande cateringtillstånd

Ett cateringtillstånd gäller endast för slutna sällskap. Samma villkor beträffande matutbud och eget kök som gäller restauranger gäller också för den som har ett cateringtillstånd.

Varje serveringstillfälle ska anmälas till serveringstillståndsenheten i förväg. 

Ansökningsavgift för ett stadigvarande serveringstillstånd är 5 000 kronor.

Tillfälligt tillstånd

Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap kan beviljas vid högst åtta tillfällen per år. Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska erbjudas.

Ansökningsavgift för ett tillfälligt tillstånd till slutet sällskap är 1 000 kronor i anmälningsavgift och 500 kr per tillfälle. 

Ansökan

Ansökan ska vara underskriven av firmatecknare, om ett ombud används ska fullmakt i original bifogas. Utredning inleds när ansökan är komplett och ansökningsavgiften är betald.

Betalning sker via bankgiro 233-1361, märk betalningen med 26710 och serveringsställets namn.

Du fyller i ansökningsblanketten som gäller för det tillstånd som du vill ansöka om och skickar in den till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

På ansökningsblanketten hittar du information om vilka handlingar som du ska skicka in tillsammans med ansökan.

Skicka din ansökan till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Box 66 
742 31 Östhammar

Typ av blankett

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd av alkoholdrycker till allmänheten 

Ansök

Ansökan/beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle/tidsperiod

Ansök

Ansökan/beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap vid enstaka tillfälle/tidsperiod

Ansök

Meritförteckning för sökande av tillstånd för alkoholservering

Hämta meritförteckning 

Anmälan om försäljning och servering av folköl

Anmäl

Anmälan av serveringsansvariga personer

Anmäl

Anmälan om ändrade ägarförhållanden

Anmäl

Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning 

Anmäl

3. Krav för att beviljas serveringstillstånd

För att Östhammars kommun ska bevilja serveringstillstånd måste personen som söker uppfylla höga krav på lämplighet och visa att serveringen kommer att skötas enligt alkohollagens regler. Det kallas för lämplighetsprövning. 

Lämplighetsprövningen gäller både den organisation som söker tillståndet och de personer som ingår i organisationens ledning.

Förutom lämplighetsprövningen finns också krav på serveringsstället. 

Krav på den sökande

 • Du som ansöker ska ha fyllt 20 år.

 • Sökanden får inte vara dömd för något brott de senaste åren och inte heller vara misstänkt för brott.

 • Du måste även kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet och får till exempel inte ha skatteskulder eller upprepade restföringar hos kronofogden.

 • Du får inte heller ha varit inblandad i konkurs eller ha fått ett serveringstillstånd återkallat under de senaste tre åren.

 • Till ansökan om serveringstillstånd ska den som ansöker bifoga handlingar som på ett tydligt sätt visar hur restaurangverksamheten är finansierad. Detta betyder att sökanden med skriftlig dokumentation ska visa att kapitalet för köp med mera anskaffats på ett legitimt sätt.

 • Du ska ha nödvändiga kunskaper om alkohollagen och detta kan göras genom ett kunskapsprov. Om sökanden redan har gjort provet eller är tillståndshavare sedan tidigare kan man undantas från skyldigheten att göra provet. Detsamma gäller den som för ett enstaka tillfälle ansöker om tillfälligt tillstånd för slutet sällskap. 

Kraven på personlig och ekonomisk lämplighet gäller även för andra med ett betydande inflytande i verksamheten såsom ägare, finansiär eller restaurangchef.

Krav på serveringsstället

 • Det ska finnas ett kök i anslutning till lokalen.

 • Tillståndshavaren ska kunna tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. Att maten ska vara lagad eller tillredd innebär att råvaror på något sätt har förädlats. Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter, såväl förrätter och huvudrätter som efterrätter ska kunna erbjudas. Enbart sallader eller smörgåsar är inte tillredd mat i lagens mening och tillgodoser heller inte kravet på ett varierat utbud av maträtter. Inte heller pizza räknas som ett varierat utbud utan bedöms enligt lagen som en rätt. Detta innebär kort att för att få servera alkohol måste du servera tillredd mat i tillräcklig omfattning. Maten ska också vara tillgänglig, det vill säga prissättningen ska vara realistisk i jämförelse med övrigt utbud i verksamheten. 

 • Det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering.

 • Den ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt, exempelvis kunna utrymmas utan problem om det börjar brinna.

 • Serveringen får inte orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Det kan exempelvis handla om störningar för grannar, ungdomshänsyn och kända geografiska problemområden. Här kan enskilda kommuner göra olika bedömningar.

4. Handläggning av ansökan

När vi fått in en komplett ansökan och ansökningsavgiften är betald påbörjas handläggningen av ditt ärende av vår alkoholandläggare.

Olika typer av tillstånd har olika lång handläggningstid beroende på hur mycket arbete som utredningen kräver och om det behövs skickas ut remisser eller inte.

Punkterna nedan ger en översyn över hur handläggningen går till vid en vanlig ansökan.

Processbeskrivning:

 1. Ansökan kommer in till Östhammars kommun och registreras.
 2. Ansökan granskas av handläggare, om din ansökan behöver kompletteras kontaktar handläggaren dig med brev.
 3. När din ansökan är komplett skickas ansökan ut på remiss till berörda förvaltningar och andra myndigheter.
 4. Under remisstiden gör handläggaren en utredning och ibland görs också ett besök på serveringsstället.
 5. När alla remissvar inkommit och utredning är klar, fattas beslut.

Handläggningsrutin för de olika tillstånden

Stadigvarande tillstånd till allmänheten

Handläggningstiden ligger omkring 4 månader, men kan gå fortare under förutsättning att ansökan är komplett när vi får den och vi inte stöter på några hinder på vägen. Remiss skickas till Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten samt Brandförsvaret. Platsbesök på serveringsstället görs.

Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap

Handläggningstiden ligger omkring 4 månader, men kan gå fortare under förutsättning att ansökan är komplett när vi får den och vi inte stöter på några hinder på vägen. Remiss skickas till Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten samt Brandförsvaret.

Tillfälligt tillstånd till allmänheten 

Handläggningstiden ligger omkring 4 månader, men kan gå fortare under förutsättning att ansökan är komplett när vi får den och vi inte stöter på några hinder på vägen. Remiss skickas alltid till Polismyndigheten, och ibland även till Brandförsvaret om tillståndet gäller en lokal inomhus. Platsbesök på serveringsstället görs.

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

Handläggningstid cirka tre veckor. Inga remisser skickas och beslut fattas av alkoholhandläggaren.

Vill du ansöka om tillfälligt tillstånd för utökad serveringstid, utökad serveringsyta och liknande måste vi dock ha in er ansökan minst sex veckor i förväg då dessa typer av tillstånd kräver att vi skickar ut er ansökan på remiss till Polismyndigheten och Brandförsvaret.

Det är också bra att tänka på att på Östhammar byter många innehavare av restauranger inför sommarsäsongen, varför antalet ansökningar är betydligt fler under mars-juni månad. Sök därför tillstånd i god tid innan verksamheten startar och se till att alla handlingar finns med.

Självklart strävar vi alltid efter att handlägga er ansökan så snart som möjligt, men då är det viktigt att ni skickar in er ansökan i god tid!

Lämpligheten prövas

Polismyndigheten yttrar sig om den sökandes lämplighet, eventuella hinder av ordningskaraktär för den sökta verksamheten, t.ex. närboendestörningar eller trafikstörningar, och tar ställning till sökt serveringstid.

Skatteverket yttrar sig om den sökande/ bolaget har betalt sina skatter och avgifter samt om företaget är moms- och arbetsgivarregistrerat.

Kronofogden kontrollerar att den sökande inte har några betalningsanmärkningar.

Serveringsstället och lokalerna prövas också

Brandförsvaret yttrar sig om serveringsstället uppfyller de krav som lagen ställer om skydd mot olyckor samt beslutar om det maximala antal personer lokalen är godkänd för.

Då remissyttrandena kommit in bereds ärendet. Om något remissyttrande innehåller uppgifter som kan medföra avslag på ansökan, ges sökande en möjlighet att bemöta uppgifterna. 

Handläggningen kan också kräva besök på serveringsstället.

5. Kunskapsprov

Du som söker serveringstillstånd ska visa att du har nödvändiga kunskaper inom alkohollagen genom att avlägga ett nationellt kunskapsprov som är framtaget av Folkhälsomyndigheten. 

Provresultatet är giltigt i tre år. Har du redan ett gällande serveringstillstånd eller har gjort provet tidigare så kan du undantas från att göra det.

Krav på kunskapsprov

Huvudregeln är att minst hälften av de som är aktiva i bolaget eller har betydande inflytande i verksamheten såsom finansiär eller restaurangchef, måste göra kunskapsprovet. I större företag, som hotell- och restaurangkedjor, räcker det om de som har ledande positioner i restaurangverksamheten kan lagen. Tillståndsmyndigheten gör en bedömning av vem eller vilka personer i organisationen som behöver göra provet.

Bokning av prov

Tid för provtillfället bokar du in med din handläggare i Östhammars kommun. Tillståndsmyndighet för alkohol och tobak och det är också där du gör provet. Provet finns tillgängligt på fyra språk, svenska, engelska, franska och arabiska, och det kan också avläggas muntligen eller tillsammans med tolk.

Vad krävs för godkänt?

Provet görs vid en dator och omfattar upp till 60 frågor inom områdena alkoholpolitik, tillsyn, mat och utrustning och servering. För att få godkänt måste du ha minst 75 % godkända svar inom varje område.
Tiden för det skriftliga provet är 90 minuter och det är inte tillåtet att använda några hjälpmedel.

Folkhälsomyndighetens webbplats finns råd och tips för hur du kan förbereda dig inför provet.

Avgift för prov

Varje provtillfälle kostar 1 500 kronor. Om du inte blir godkänd på provet har du möjlighet att göra omprov två gånger. Blir du trots det inte godkänd kan det betyda att du inte anses lämplig.

6. Tillsynen av alkoholservering

Östhammars kommun och polisen ansvarar för att bedriva tillsyn så att de som är innehavare av ett serveringstillstånd efterföljer de lagar och riktlinjer som gäller för alkoholservering. Östhammars kommun arbetar både med inre och yttre tillsyn.

Om inte alkohollagen följs kan bygg- och miljönämnden besluta om sanktioner, vilket kan innebära erinran, varning eller i värsta fall, återkallelse av tillståndet.

Vi arbetar både med inre och yttre tillsyn

Inre tillsyn

Den inre tillsynen innebär att vi samarbetar med olika myndigheter, såsom Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, för att kontrollera uppgifter rörande tillståndshavaren. Kommunen följer upp att denne fortfarande uppfyller lagens krav vad gäller personlig och ekonomisk lämplighet samt efterlevnad av Alkohollagens övriga bestämmelser.

Ett ömsesidigt och väl utvecklat samarbete med olika myndigheter är en viktig del i vår restaurangtillsyn.

Yttre tillsyn

Den yttre tillsynen innebär kontroll av att restaurangernas alkoholservering sker enligt tillstånd och inte bryter mot gällande lag i övrigt. Viktiga delar i den yttre tillsynen är bedömningar av ordningsläget i och utanför restaurangen, graden av berusning hos gästerna och kontroll av att servering till underåriga inte bedrivs. Andra exempel på yttre tillsyn är att ansvariga är på plats, att man erbjuder tillredd mat under hela serveringstiden, restaurangens kassarutiner och marknadsföring av alkoholdrycker inne i restaurangen.

7. Restaurangrapport

Innehavare av stadigvarande serveringstillstånd är skyldiga att lämna uppgifter om verksamhetens omsättning, så kallad restaurangrapport. Restaurangrapporten avgör tillsynsavgiften för serveringen av alkohol. 

Uppgifterna i rapporten ska gälla perioden januari - december för året som gått, den perioden kallas för rapportåret. Uppgifterna i restaurangrapporten används av Östhammars kommun, Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för tillsyn, uppföljning och statistikbearbetning. Den ligger också till grund för verksamhetens årliga tillsynsavgift.

Så här går det till

Folkhälsomyndigheten skickar en förtryckt blankett med era uppgifter samt medföljande information till dig vid årsskiftet. Rapporten ska du fylla i och sedan skicka till oss i Östhammars kommun senast den 1 mars året efter rapportåret. 

Om du lämnar in din rapport för sent får du en påminnelseavgift på 500 kronor per påbörjad fyraveckors period. Har rapporten inte skickats in senast den 2 maj tar vi ut den högsta taxan, 16 500 kronor.

Om du ändrar adress, anmäl det till oss så fort du kan så slipper du riskera att få påminnelseavgift på restaurangrapporten och andra problem med serveringstillståndet.

Elektronisk restaurangrapport

Som ett alternativ till att skicka en pappersversion av restaurangrapporten kan du själv registrera restaurangrapporten via en webbregistrering med hjälp av dina inloggningsuppgifter.

Det är det snabbt och smidigt att själv registrera din rapport elektroniskt direkt på Folkhälsomyndighetens webbplats. Titta i det övre högra hörnet på din restaurangrapport för att se dina inloggningsuppgifter. Om uppgifterna saknas måste du använda den blankett som vi skickar till dig.
Östhammars kommun kan tyvärr inte dela ut några uppgifter för inloggning.
http://rapportering.folkhalsomyndigheten.se - länk

Frågor gällande restaurangrapportering skickar ni in till:
servering@folkhalsomyndigheten.se

Om serveringen upphör under rapportåret

Om serveringen upphör under rapportåret ska du snarast lämna uppgifter till oss på Östhammars kommun efter att serveringsverksamheten upphört. Har du tappat bort din restaurangrapport kan du alltid kontakta oss för att få en ny.

8. Bra att tänka på inför events och andra torgfester

Tillfälligt tillstånd – slutet sällskap eller till allmänheten?

Slutet sällskap är enligt alkohollagen en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse i föreningen eller sammanslutningen, utöver den aktuella tillställningen. Medlemskretsen ska vara av begränsad omfattning och känd före den aktuella tillställningen. Det räcker exempelvis inte att man är medlem i samma politiska parti för att det ska räknas som att sammankomsten är för ett slutet sällskap.

Har du sökt och beviljats ett tillfälligt tillstånd till allmänheten är det tillståndshavaren som avgör vem som får serveras. Det finns ingenting som hindrar att du ändå har ett slutet mingel med en entrévärd i dörren med en gästlista, men du kan ändå välja att bjuda in andra personer än de som står med på gästlistan.

Matutbud – vilken nivå ska man hålla?

I alkohollagens 8 kap 15 § anges att: "Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för servering i slutet sällskap." Detta innebär att för att få servera alkohol måste du även servera tillredd mat i tillräcklig omfattning. Som mat räknas inte chips, nötter och liknande. Vid din ansökan är det den sammanvägda bedömningen av utbud av mat och dryck och allmän standard som bedöms.

I samband med tillsyn av tillfälliga tillstånd kontrolleras bland annat matutbud, tillgång till alkoholfria alternativ, den allmänna ordningen och nykterheten samt marknadsföring av alkohol.

Servering av alkohol – vems ansvar?

För att få servera alkoholdrycker ska serveringspersonalen vara anställd av tillståndshavaren eller inhyrda av ett bemanningsföretag. Tillståndshavaren utser vid behov även serveringsansvarig personal och anmäler detta till tillståndsmyndigheten. Tillståndshavaren eller en anmäld och utsedd serveringsansvarig ska hela tiden finnas på restaurangen eller serveringsstället under serveringstiden. Alla som serverar alkoholdrycker har ett personligt ansvar för hur de sköter serveringen och för eventuella problem som kan uppstå. Det yttersta ansvaret vilar alltid på tillståndshavaren även om hen inte själv är på plats.

Marknadsföring med hjälp av alkohol och alkoholsponsring – vad är tillåtet?

Den som tillverkar, säljer eller serverar alkoholdrycker får inte ge bort alkohol eller sponsra vid mingel och liknande sammankomster. Det är alltså inte möjligt att ha en s.k. alkoholsponsor till sitt mingel. Information om vilka drycker som finns är ok men den ska vara måttfull. Serveringen får inte användas som reklamplats för ett visst varumärke. Alkohol som serveras vid ett tillfälligt tillstånd till slutet sällskap får endast inhandlas på Systembolaget.

9. Hur mycket kostar ett serveringstillstånd?

Samtliga ansökningsavgifter betalas in till Östhammars kommuns bankgiro 233-1361. Märk din inbetalning med vad den avser och verksamhet. Gäller från och med 2017-01-01.

Ansökningsavgifter

Stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten

10 000 kr

Stadigvande tillstånd för servering av alkohol till slutet sällskap

2 400 kr

Utvidgade eller ändring av stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten eller slutet sällskap

5 000 kr 

Ansökan om eller ändring av uteservering 

5 000 kr

Stadigvarande tillstånd för servering av alkohol i cateringverksamhet till slutna sällskap 7 088 kr
Utvidgning av serveringstilstånd med cateringtillstånd 5 000 kr
Stadigvarande tillstånd för provsmakning av alkohol till allmänheten (enbart) 5 000 kr
Permanent ändring i stadigvarande tillstånd 5 000 kr
Tillfälligt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten 6 000 kr
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkohol till allmänheten 2 658 kr
Tillfälligt tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap

 1 000 kr
+ 500 kr/tillfälle

Ansökan om gemensam serveringsyta till allmänheten  5 000 kr
Anmälan om egenkryddat brännvin 1 000 kr 
Kunskapsprovskrivning, första gången 1 500 kr
Kunskapsprovskrivning, andra gången 1 500 kr
Kunskapsprovskrivning, tredje gången 1 500 kr
Pausservering per tillstånd 2 400 kr 
Mindre förändring i bolaget  3 000 kr
Ändring av delägare i bolag mindre än 50 % 5 000 kr 
Ändring av delägare i bolag 50 % eller mer 8 000 kr

Påminnelseavgift för utebliven restaurangrapport 

Om du som verksamhetsutövare inte lämnar restaurangrapport inom den angivna tiden måste du betala en påminnelseavgift. Om du inte lämnar rapporten efter den första påminnelsen debiteras du ytterligare en påminnelseavgift. Om rapporten fortfarande inte lämnas in debiteras du som verksamhetsutövaren högsta årliga avgift (fast + rörlig).

Påminnelseavgift 1 500 kr
Påminnelseavgift 2 1 000 kr
Påminnelseavgift 3 16 400 kr

Fast tillsynsavgift

Alkohol 2 400 kr
Tobak eller folköl eller receptfria läkemedel 2 000 kr
Två av ovanstående varutyper 3 000 kr
Tre av ovanstående varutyper 3 500 kr

Rörlig tillsynsavgift vid försäljning av alkohol

AvgiftsklassÅrlig omsättning av alkohol i krAvgift
1 1 - 150 000 2 000 kr
2 150 001 - 250 000 3 000 kr
3 250 001 - 500 000 5 000 kr
4 500 001 - 750 000 8 000 kr
5 750 001 - 1 000 000 8 000 kr
6 1 000 001 - 2 000 000 10 000 kr
7 2 000 001 - 3 000 000 12 000 kr
8 3 000 001 - 14 000 kr

Avgift för extra offentlig kontroll 

Vid extra kontroll ta det ut en timavgift. Timavgiften baseras på den faktiskt nedlagda kontrolltiden.

Kontrolltiden är den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av ärendet. Det kan handla om kontakt med parter, samråd med experter och myndigheter, tillsyn, revisioner, provtagning och kontroller, beredning i ärendet samt föredragning och beslut.

Timtaxa 1 300 kr

Kontakta oss