Gå till innehållet

Serveringstillstånd

4. Handläggning av ansökan

När vi fått in en komplett ansökan och ansökningsavgiften är betald påbörjas handläggningen av ditt ärende av vår alkoholandläggare.

Olika typer av tillstånd har olika lång handläggningstid beroende på hur mycket arbete som utredningen kräver och om det behövs skickas ut remisser eller inte.

Punkterna nedan ger en översyn över hur handläggningen går till vid en vanlig ansökan.

Processbeskrivning:

  1. Ansökan kommer in till Östhammars kommun och registreras.
  2. Ansökan granskas av handläggare, om din ansökan behöver kompletteras kontaktar handläggaren dig med brev.
  3. När din ansökan är komplett skickas ansökan ut på remiss till berörda förvaltningar och andra myndigheter.
  4. Under remisstiden gör handläggaren en utredning och ibland görs också ett besök på serveringsstället.
  5. När alla remissvar inkommit och utredning är klar, fattas beslut.

Handläggningsrutin för de olika tillstånden

Stadigvarande tillstånd till allmänheten

Handläggningstiden ligger omkring 4 månader, men kan gå fortare under förutsättning att ansökan är komplett när vi får den och vi inte stöter på några hinder på vägen. Remiss skickas till Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten samt Brandförsvaret. Platsbesök på serveringsstället görs.

Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap

Handläggningstiden ligger omkring 4 månader, men kan gå fortare under förutsättning att ansökan är komplett när vi får den och vi inte stöter på några hinder på vägen. Remiss skickas till Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten samt Brandförsvaret.

Tillfälligt tillstånd till allmänheten 

Handläggningstiden ligger omkring 4 månader, men kan gå fortare under förutsättning att ansökan är komplett när vi får den och vi inte stöter på några hinder på vägen. Remiss skickas alltid till Polismyndigheten, och ibland även till Brandförsvaret om tillståndet gäller en lokal inomhus. Platsbesök på serveringsstället görs.

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

Handläggningstid cirka tre veckor. Inga remisser skickas och beslut fattas av alkoholhandläggaren.

Vill du ansöka om tillfälligt tillstånd för utökad serveringstid, utökad serveringsyta och liknande måste vi dock ha in er ansökan minst sex veckor i förväg då dessa typer av tillstånd kräver att vi skickar ut er ansökan på remiss till Polismyndigheten och Brandförsvaret.

Det är också bra att tänka på att på Östhammar byter många innehavare av restauranger inför sommarsäsongen, varför antalet ansökningar är betydligt fler under mars-juni månad. Sök därför tillstånd i god tid innan verksamheten startar och se till att alla handlingar finns med.

Självklart strävar vi alltid efter att handlägga er ansökan så snart som möjligt, men då är det viktigt att ni skickar in er ansökan i god tid!

Lämpligheten prövas

Polismyndigheten yttrar sig om den sökandes lämplighet, eventuella hinder av ordningskaraktär för den sökta verksamheten, t.ex. närboendestörningar eller trafikstörningar, och tar ställning till sökt serveringstid.

Skatteverket yttrar sig om den sökande/ bolaget har betalt sina skatter och avgifter samt om företaget är moms- och arbetsgivarregistrerat.

Kronofogden kontrollerar att den sökande inte har några betalningsanmärkningar.

Serveringsstället och lokalerna prövas också

Brandförsvaret yttrar sig om serveringsstället uppfyller de krav som lagen ställer om skydd mot olyckor samt beslutar om det maximala antal personer lokalen är godkänd för.

Då remissyttrandena kommit in bereds ärendet. Om något remissyttrande innehåller uppgifter som kan medföra avslag på ansökan, ges sökande en möjlighet att bemöta uppgifterna. 

Handläggningen kan också kräva besök på serveringsstället.

Kontakta oss