Gå till innehållet

Serveringstillstånd

6. Tillsynen av alkoholservering

Östhammars kommun och polisen ansvarar för att bedriva tillsyn så att de som är innehavare av ett serveringstillstånd efterföljer de lagar och riktlinjer som gäller för alkoholservering. Östhammars kommun arbetar både med inre och yttre tillsyn.

Om inte alkohollagen följs kan bygg- och miljönämnden besluta om sanktioner, vilket kan innebära erinran, varning eller i värsta fall, återkallelse av tillståndet.

Vi arbetar både med inre och yttre tillsyn

Inre tillsyn

Den inre tillsynen innebär att vi samarbetar med olika myndigheter, såsom Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, för att kontrollera uppgifter rörande tillståndshavaren. Kommunen följer upp att denne fortfarande uppfyller lagens krav vad gäller personlig och ekonomisk lämplighet samt efterlevnad av Alkohollagens övriga bestämmelser.

Ett ömsesidigt och väl utvecklat samarbete med olika myndigheter är en viktig del i vår restaurangtillsyn.

Yttre tillsyn

Den yttre tillsynen innebär kontroll av att restaurangernas alkoholservering sker enligt tillstånd och inte bryter mot gällande lag i övrigt. Viktiga delar i den yttre tillsynen är bedömningar av ordningsläget i och utanför restaurangen, graden av berusning hos gästerna och kontroll av att servering till underåriga inte bedrivs. Andra exempel på yttre tillsyn är att ansvariga är på plats, att man erbjuder tillredd mat under hela serveringstiden, restaurangens kassarutiner och marknadsföring av alkoholdrycker inne i restaurangen.

Kontakta oss