Gå till innehållet

Medborgardialog

Kommunen växer och därmed ökar behoven av offentlig service. Verksamheter som bland annat äldreomsorg behöver utökas och idrottsanläggningar är i behov av renovering. Vid två tillfällen i maj 2021 bjöd politiker och tjänstemän in till ett öppet möte för att prata om hur Östhammars kommun kan möta framtidens behov.

1. Frågor om boende & trafik

Här har vi samlat inkomna frågor som rör område boende & trafik.

Finns planer på utbyggnad av äldreboenden för att frigöra fastigheter till familjer?

Svar:

Socialnämnden anpassar sina verksamheter efter brukarnas och medborgarnas behov. Vi utökar med fler säbo-platser om det behövs, på samma sätt som vi nu utökar hemtjänsten eftersom fler medborgare vill bo hemma.

Finns det byggklara tomter, planer för flerfamiljshus i Österbybruk när vattnet från Tierp kopplas på?

Svar:

Byggklara tomter finns, dels i i det nya planområdet Klockarbacken, men det finns även lite byggrätt kvar i en del äldre detaljplaner. I Klockarbacken finns även plats för flerfamiljshus.

En ny plan för torget i Österbybruk behövs där 290 barriäreffekt minskas (gåfartszon med annan beläggning t ex) 

Svar:

I dagsläget har kommunen inte några planer på att starta upp en ny detaljplan för torget i Österbybruk.

Tätortsnära Gröna stråk behövs kring alla våra tätorter. Kan med fördel underhållas och utvecklas av lokala krafter i civilsamhället. 

Svar:

Initiativet kring Tätortsnära gröna stråk, med utgång från Österbybruk är ett mycket uppskattat sådant, både av allmänheten och av hela den kommunala förvaltningen, och inte minst Kultur- och Fritidsnämnden! Projektet kommer gå i bräschen för det nya tänk som inkluderas i den samhällsplanering där Fritid förväntas bidra.

En viktig framgångsfaktor är ett bra samarbete med civilsamhället vad gäller nyskapande, underhåll samt utveckling av dessa. Nämnden har antagen bidragsnorm för detta, vilken kan användas för likartade ändamål. Att det i Översiktsplaneringen är av vikt att säkra rekreationsmöjligheter är vi medvetna om då vi under vinter och vår 2021 samverkat med planerare för att möjliggöra kommande etableringar av tätortsnära gröna stråk.

Hur säkerställer kommunen att de kulturhistoriska värdena beaktas i Öregrund (Inom och utom området som är klassat som kulturhistoriskt riksintresse)

Svar: Enligt detaljplanen finns en särskild bestämmelse om utformningen av miljön. Den säger bla att även allmänna platser och tomtmark samt mindre anordningar som skyltar, bryggor, tillfälliga tak, plank mm ska utformas så att miljövärdena beaktas. Östhammars kommun kan konstatera att detta tyvärr inte varit särskilt tydligt adresserat från Östhammars kommun till krögarna tidigare och inte heller under 2021. Dock kommer det bli tydligt inför 2022.