Gå till innehållet

FAQ Frågor och svar

Här samlar vi frågor och svar om satsningar i Öregrund. Har du frågor som du inte hittar svaret på här kan du skicka in den genom formuläret som du hittar under (punkt 5) "Ställ din fråga här".

1. Serveringsytor

Kommunen har tidigare gått ut med att man ska säga upp de avtal som rört användning av allmän plats, hur har det gått med det?

Svar: Östhammars kommun anser att tidigare avtal som upprättats är ogiltiga. Hädanefter kommer verksamheter som vill använda allmän plats få ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten. Detta gäller inte bara uteserveringar utan även exempelvis om man vill sätta upp en gatupratare, en stol eller ett bord.

Vad är det egentligen som gäller för uteserveringar centralt i Öregrund?

Svar: Grunden till allt som gäller för uteserveringarna hittar man i detaljplanen för Öregrunds hamn, som finns publicerad på vår webbplats här 

Det är lite olika beroende på om restaurangen äger sin mark själv eller om restaurangen är beroende av att använda annans mark. De restauranger som har egen yta utvecklar den i enlighet med detaljplanens bestämmelser för de hus eller sjöbodar de äger. De restauranger som behöver annan yta är, i centrala Öregrund vid hamnen, ofta hänvisad till att behöva ta torgyta i anspråk för sin servering. Där är det särskilda lagar och föreskrifter som gäller.

Vad gäller för de företag som har markavtal med kommunen?

Svar: Vi planerar att säga upp de avtal som kommunen har med företagen i Öregrunds hamn, för att kunna formulera nya avtal inför sommaren 2022. Det gör vi eftersom vi sett att de nuvarande avtalen i flera fall varit bristande. För oss är det viktigt att rätta till de överenskommelser som inte är tydliga. För att ge både näringsidkare och oss själva tid att ställa om verksamheten har vi valt att göra detta med framförhållning, och alltså inte inför denna säsong. Här kan du läsa mer om kommunens inställning till serveringsytor i Öregrund. 

Var kan man läsa mer om bygglov för uteserveringar?

Svar: På vår webbplats har vi samlat information om vilka åtgärder som kräver bygglov. Där rekommenderar jag att man kikar in om man vill läsa mer om detta, via denna länk.

Vad hindrar kommunen från att få rådighet över tillståndsgivningen för exempelvis utökningen av krogarnas verandor?

Svar: Ordningsföreskrifter är mycket viktiga för en kommun att ha, detta saknas delvis hos oss. Vi siktar på att ha nya på plats till årsskiftet. 

Vad gäller för de förändringar som görs i anslutning till krogarna avseende ytor och utförande? Anser kommunen att man har koll på nuvarande avtalssituation och rådande bygglov och tillstånd?

Svar: Det anser vi att vi har. Vi har koll på de avtal som föreligger. Det finns dock väldigt många avtal, vissa nyare och vissa ganska gamla. Vi anser även att vi vet om att vissa har juridiska brister, det kan för vissa avtal föreligga ogiltighet. Dock anser vi att de under detta år får vara kvar. Dock succesivt som de förfaller kommer dessa avtal att sägas upp och ses över.

 Avtalssituation lämnar mycket kvar att önska då det bland annat saknats kartunderlag och ritningar som man nu skärpt rutinerna för. Finns ytor som enligt detaljplan är torgyta, som tillhör allmänheten och som man inte kan skriva långsiktiga avtal om, men detta har gjorts av kommunen ändå.

Lista på byggnationer för detta år i hamnområdet inkluderande status i bygglov, tillstånd / beslut från berörda instanser (polis, kommun, trafikverk etc.)

Svar: Det är en lång lista på pågående bygglovsärenden i Öregrund just nu. Ett av de som finns i hamnen är bland annat ändrad användning för en sjöbod som skall bli café/bar. Där krävs dock också andra tillstånd.

Ett annat exempel är det bygglov som Bojabäs fått för att bygga servering på vattnet.

Trafikverket har lämnat tillstånd för servering på trottoaren (Strandgatan) för två krogar. Då var inte kommunen remissinstans utan det prövades då enligt väglagen.

Varaktighet (vad händer efter sommaren etc)?

Svar: I allmänhet är denna typ av tillstånd, för till exempel altaner och tillbyggnader ettåriga, vilket innebär att efter ett år ska det plockas bort. Tillfälliga bygglov som en av krögarna fått skall vara borta 30 oktober i år.

Bygglovsförfarande och annan legal grund för förändringar?

Svar: Vi utgår från att frågan gäller krogarna och deras markiser, räcken, skjutfönster och altaner. Som det ser ut just nu kan man inte komma åt dessa via PBL (plan- och bygglagen) då det finns kryphål i lagen.  Det finns dock krav på att söka tillstånd hos bland annat polisen gällande till exempel altaner.

Det finns tre lagar att förhålla sig till; Plan- och bygglagen (PBL) , ordningslagen och väglagen. Ibland är inte ens kommunen remissinstans. Om det söks bygglov, har byggenheten Upplandsmuséet som remissinstans som granskar om det är lämpligt ur ett kulturminnesperspektiv. De kommer med sina synpunkter, men bestämmer inte. Det är Bygg- och miljönämnden som har beslutsmandat.