Gå till innehållet

Lagar och regler

Grundläggande EU-rättsliga principer som tillämpas vid offentlig upphandling:

  • Principen om icke-diskriminering: Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer på grund av nationalitet eller annan lokaliseringsgrund såsom geografiskt område.
  • Principen om likabehandling: Alla leverantörer ska få samma information vid samma tillfälle. Inga kriterier får läggas till eller tas bort vid utvärderingen av ett anbud.
  • Principen om transparens: Upphandlingsunderlaget ska utformas klart och tydligt så att alla krav på det som upphandlas framgår.
  • Principen om proportionalitet: Kraven i en kravspecifikation skall stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
  • Principen om ömsesidigt erkännande: Likvärdiga intyg och certifikat från annat EU-land ska accepteras.

 

Några tillämpliga lagar

I första hand styrs upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) (2016:1146) samt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet LUFS (2011:1029) och lagen om koncessioner LUK (2016:1147). De olika lagarna gäller olika typer av upphandlingar beroende på bland annat vem det är som gör inköpen och vad som köps in. Andra lagar som blir aktuella vid offentliga upphandlingar är bland annat offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är en lag som bygger på en gemensam europeisk lagstiftning. Lagen fyller många syften varav det mest övergripande sett med ett EU-perspektiv är inrättandet av den inre marknaden.

Syftet med Lagen om offentlig upphandling https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20161145-om-offentlig-upphandling_sfs-2016-1145

 är att säkerställa att våra skattemedel utnyttjas så effektivt som möjligt. Detta uppnås genom att alla leverantörer inom ett aktuellt område får vara med och konkurrera på lika villkor vid inköp av varor och tjänster. LOU reglerar hur Sveriges kommuners, regioners och myndigheters upphandlingar ska gå till. Lagen om offentlig upphandling finns till för att på bästa sätt hushålla med skattemedel och se till att alla företag har möjlighet att konkurrera och göra affärer med offentlig sektor.

Kommunens regelverk

Östhammars kommun har en policy och riktlinjer för upphandling och inköp. Styrdokumenten omfattar all upphandling och all användning av ingångna avtal för varor, tjänster och entreprenader.

För närvarande uppdateras riktlinjerna, varpå de sedan publiceras här. 

Policy för upphandling 28 september 2015

Kontakter