Gå till innehållet

Förorenad mark ska saneras till hösten

Området beläget vid Marinvägen och Ejdervägen, Östhammar

Till hösten startar saneringen av ett område med dioxinförorenad jord, beläget vid Marinvägen och Ejdervägen i Östhammar. Undersökning samt sanering finansieras av statsbidrag från Naturvårdsverket och förmedlas av Länsstyrelsen.
Tekniska förvaltningen i Östhammars kommun är huvudman och Samhällsbyggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet.

Den förorenade marken är belägen inom ett område som i dag utgörs av privata fastigheter samt den allmänning med brygga som finns mellan vändplatsen på Marinvägen och Östhammarfjärden. Föroreningarna har uppstått i samband med doppning av virke, vid före detta Östhammarsågen.

- Under åren har ett flertal utredningar gjorts för att undersöka föroreningarna och bedöma risker för människors hälsa. Sedan 2018 pågår ett arbete att planera och genomföra själva saneringen, säger Lasse Karlsson, Gatu- och fastighetschef.

Saneringen kommer att omfatta schaktning av cirka 1 500 m3 förorenad jord som skickas till deponi för omhändertagande. Områden som påverkas kommer att återställas enligt en plan som kommunen låtit upprätta. Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Östhammars kommun är tillsynsmyndighet och ett kontrollprogram har upprättats som anger vilka kontroller som kommer att utföras för att säkerställa att saneringen utförs på ett korrekt sätt samt att skyddsåtgärder, som krävs med hänsyn till föroreningarna vidtas. 

Arbetet med att planera själva saneringen har hittills följt den plan som lagts och kommunens avsikt är att saneringen ska genomföras under hösten 2019.
Med tanke på årstiden så kommer visst återställningsarbete att behöva ske under 2020. Dialog med de privata fastighetsägarna som berörs av saneringen pågår.


- Den osäkerhet som finns vad gäller tidplanen är pågående upphandlingar av entreprenadarbeten. I det fall dessa inte kan slutföras som planerat så kommer tidplanen att revideras, säger Lasse Karlsson.

Innan arbetet startar i höst kommer mer detaljerad information att ges till berörda samt publiceras på kommunens hemsida. 

Med önskan om en fin sommar

Lasse Karlsson

Kontakter

Publicerad
28 juni 2019
Senast uppdaterad
28 juni 2019
Ansvarig organisation
Teknisk förvaltning