Gå till innehållet

Krisledningsnämnden beslutar om möjliggörande inriktning och åtgärder

Att minimera verkningarna i samhället utifrån coronakrisen är det som har allra högst prioritering i det dagliga arbetet just nu. Det är ett nytt inriktningsbeslut från krisledningsstaben och som vi alla kan bidra till på olika vis.

Det är förödande när en kris leder till en annan. Coronakrisen är utmanande på många vis och ställer höga krav på oss att ställa om verksamheter och kunna fortsätta tillhandahålla service och tjänster till dem som behöver det. Samtidigt måste vi ifrågasätta rutiner och arbetssätt för att beakta riskerna och inte bidra till en oönskad smittspridning. Det är en fin balansgång att gå.

Stötta vårt lokala näringsliv

Men det handlar inte bara om vår egen verksamhet. Det handlar om samhället i stort. Många företag och näringsidkare har drabbats av akuta ekonomiska problem till följa av antalet minskade kunder, gäster och order. Det leder till ytterligare en kris. Många beskriver redan en problematisk situation med finansierings- och likviditetsproblem, vilket betyder att många av företagen inte kommer att finnas kvar om det fortsätter som nu. Det skulle kunna innebära slutet för annars livskraftiga företag och ett stort avbräck för oss alla som bor här och för besöksnäringen. Det är därför av stor vikt att vi alla tänker på att göra vad vi kan, för att stötta det lokala näringslivet. 

Kommunen stöttar

Vi vill göra allt vi kan för att skapa goda förutsättningar för verksamheter och näringar att fungera som vanligt, också i dessa kristider. I dag fattade exempelvis krisledningsnämnden beslut om att efterge och slopa den årliga tillsynsavgiften för serveringstillstånd för år 2020. Mot bakgrund av den pågående coronaepidemin har restaurangnäringen i Östhammars kommun drabbats av akuta ekonomiska problem till följd av en dramatisk minskning av antalet besökande gäster. Att efterge och slopa denna avgift för innevarande år kan förhoppningsvis ge en viss lindring i krögarnas kassaflöde. Förslaget omfattar inte övriga avgifter som avser ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd ägarbyten och annat.

Ett annat beslut som krisledningsnämnden tagit är att omförhandla avtalet med upphandlad leverantör för färdtjänst och skolskjuts med taxi i syfte att verksamheterna ska kunnaupprätthålla skolplikten och rätten till färdtjänst.

Slutligen har krisledningsnämnden beslutat att våra insatser ska avse att minimera verkningarna i samhället utifrån krisen. Tidigare tagna inriktningsbeslut gäller än; att skapa trygghet och kontinuitet i våra verksamheter och att omfördela resurser för att utföra basala behov, framförallt för äldre och sjuka inom socialförvaltningens verksamhet.

Krisledningsnämnden uppgift

Östhammars kommuns krisledningsnämnd består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Deras uppgift är att fungera som kommunens politiska ledning vid extraordinära händelser. Deras uppgift är att ta beslut om hur resurser, budget och bemanning kan användas och omfördelas utifrån rådande situation. De kan således sätta ramarna för den strategiska ledningen hos krisledningsstaben.

Många vill hjälpa till

Mitt i allt är det väldigt glädjande att se hur viljan att hjälpa till är stor. I förra veckan efterlyste vi genom en rekryteringskampanj människor som kan stärka upp vårt arbete med att kunna ge våra brukare god vård och omsorg i deras vardag. Och vi har fått fin respons – ett 60-tal har hört av sig och erbjuder sina tjänster. Vi är alla berörda av det som händer och vi fortsätter att samarbeta och hjälpas åt, för bästa möjliga utfall.

 

Kontakter

Publicerad
25 mars 2020
Senast uppdaterad
25 mars 2020
Ansvarig organisation
Kommunledningsförvaltning
Ämne
Coronavirus - Covid-19