Gå till innehållet

Så jobbar vi i coronakristider

Avlägsna rapporter om ett nytt virus kom snabbt nära oss. Plötsligt befinner vi oss i en situation, som har stor påverkan på människor, verksamheter och samhällsviktiga funktioner. Här sammanfattar vi en snabb resumé över läget då och nu. Malin Hübinette, beredskapssamordnare i Östhammars kommun, berättar om hur krisen förflyttar allas våra fokus.

I december i fjol kom de första rapporterna om ett nytt coronavirus i Kina och i slutet av januari bekräftades de första fallen av coronaviruset i Sverige, där smittspårningen härleddes till sportlovsresande i Italien. Den 27 februari samlades delar av Östhammars kommuns krisledningsorganisation första gången för att skaffa sig överblick. På agendan stod bland annat förberedelser om coronavirusets framfart skulle utvecklas till en epidemi.

Aktiverad stabsfunktion

I dag vet vi mer. Viruset har spridit sig till stora delar av världen och klassas nu som en pandemi. Krisledningsorganisationen i Östhammars kommun har aktiverat sin stabsfunktion som träffas varje dag för att uppdatera den aktuella lägesbilden. Syftet är att informera sig och skaffa sig goda förutsättningar för att kunna ta ansvar för våra olika verksamheter och andra samhällsviktiga funktioner.
– Händelseutvecklingen är snabb och vi följer den minut för minut för att ständigt ha en aktuell lägesbild till grund för våra prioriteringar och beslut, säger Malin Hübinette.

Omfattande samarbete

När det uppstår en samhällsstörning eller kris i landet är det många aktörer som delar på ansvaret. Regeringskansliet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är de myndigheter som i störst utsträckning arbetar med det nya coronaviruset.
Samarbetet är omfattande. Länets kommuner rapporter till länsstyrelsen, som har uppdraget att samordna det regionala arbetet.
– Vi har inte bara ansvar för våra verksamheter utan också för det geografiska området och för helheten. Vi måste exempelvis tänka hur det påverkar oss alla om samhällsviktiga funktioner fallerar, säger Malin.

Nya frågeställningar

Initialt började krisledningsorganisationen i Östhammars kommun att fundera på vilka förberedelser som skulle behöva göras för att skapa trygghet och kontinuitet i verksamheterna. Sedan dess har många frågeställningar identifierats, bland annat hur virusets framfart påverkar oss och hur vi kan förhålla oss till det. Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna i regionen har ansvaret för sjukvårdens arbete med smittspårning medan andra aktörer fokuserar på budskap och insatser för att förhindra smittspridning.
– Vi litar på och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och översätter dem till våra verksamheter så att alla ska förstå vad de innebär för oss, säger Malin.

Alla som är friska behövs

Organisationen Östhammars kommun är kommunens största arbetsgivare, vars verksamheter i hög grad handlar om olika tjänster och service till kommuninvånare. Två tidiga frågor som behandlades var hur vi ska agera om det dyker upp sjukdomsfall i våra verksamheter och hur ska vi hantera om vår personal upplever att de har symptom.
– Vi har tydliga riktlinjer för det. Om man har symptom stannar man hemma för att inte smitta ned andra, men har man det inte ska man arbeta som vanligt. Alla som är friska behövs, säger Malin. Beroende på verksamhetens behov kan anställda behöva jobba på distans.

På tå kring lägesbilden 

Dag för dag uppdateras lägesbilden och behovet av nya åtgärder relaterade till coronaviruset identifieras. Krisledningsorganisationen i Östhammars kommun inkluderar kommunledningsgruppen, vilket gör att ledtider kortas och kommunikation till dem som berörs underlättas. För det är mycket information som ska beaktas.
– Det är intensiva dagar och vi vet väldigt lite om morgondagen. Men det vi vet är att människors vilja att ställa upp för och hjälpa varandra är god. Den typen av kraftsamling vi ser nu är drivkraften i arbetet med kriser, säger Malin Hübinette.

Kontakter

Publicerad
23 mars 2020
Senast uppdaterad
23 mars 2020
Ansvarig organisation
Kommunledningsförvaltning
Ämne
Coronavirus - Covid-19